REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Załącznik do Zarządzenia Nr 3  /2010

z dnia 8 lipca 2010 r.

                        Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

 w Skierniewicach

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

na dostawy, usługi i roboty budowlane

PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w myśl art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej „ ustawa pzp”).
 2. Regulamin stosuje się w przypadkach zamówień sektorowych, które w sposób łączny spełniają następujące przesłanki:
 3. udzielane są w celu wykonania obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego;
 4. ich wartość nie jest równa lub nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp;
 5. wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 
 6. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę pzp stosuje się , jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 7. Do udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stosuje się zasady postępowań określone w REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH,

stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 2 / 2016 Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach z dnia 21 stycznia 2016 r..

 1. Podstawą dla przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego dla euro określony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy pzp.

  §2

Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:

 1. „cenie” – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz.U. poz. 915);
 2. „dostawach” - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności  na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
 3. „kierowniku zamawiającego” – należy przez to rozumieć Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 4. „Komisji przetargowej” – należy przez to rozumieć właściwą komisję powołaną zarządzeniem Prezesa Spółki do zorganizowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. „najkorzystniejszej ofercie” - należy przez to rozumieć ofertę:
 1. która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
 2. z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;
 1. „ofercie częściowej” – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego;
 2. „ofercie wariantowej” – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie  z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;
 3. „planie finansowym” – należy przez to rozumieć plan podstawowych wielkości finansowo – ekonomicznych zatwierdzony przez Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 4. „postępowaniu o udzielenie zamówienia” – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z  którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wynegocjowania postanowień takiej umowy;
 5. „protokole” – należy przez to rozumieć pisemny protokół z czynności, które są podejmowane podczas postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. „robotach budowlanych” - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
 7. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć regulamin udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 8. „umowie ramowej” – należy przez to rozumieć umowę zawartą między Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach, a jednym lub większą  liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i , jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
 9.  „usługach” - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
 10. „wartości zamówienia” – należy przez to rozumieć całkowite   szacunkowe wynagrodzenie, bez podatku od towarów i usług ustalone    przez zamawiającego  z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi art. 32 – 34 ustawy pzp;
 11.  „wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
 12.  „specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” - należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez zamawiającego ustalający procedurę postępowania, wymagania formalne regulujące stosunki między zamawiającym a oferentem oraz charakterystykę przedmiotu zamówienia;
 13.  „zamawiającym” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę udzielającego zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu czyli Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach;
 14. „zamówieniach publicznych” – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
 15. „ zamówieniach sektorowych” – należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez Spółkę w celu obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego.

 

Rozdział 2

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

§3

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
 2. Czynności związane z przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 3. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.
 4. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 5. Udzielenia zamówienia winno być dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

§4

 1. Jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie dostawy oraz usługi lub roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział  w danym zamówieniu jest największy.
 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi polegające na rozmieszczeniu lub instalacji, montażu dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 4. W przypadku udzielenia zamówienia na dostawy autobusu, Prezes Spółki może podjąć decyzję dot. przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego.

§5

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie , faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§6

 1. O wyborze trybu udzielania zamówienia decyduje Prezes Spółki.
 2. Po określeniu trybu udzielania zamówienia Prezes Spółki powierza obowiązki przygotowania i przeprowadzenia postępowania Komisji przetargowej bądź wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 3

KOMISJA PRZETARGOWA

§7

 1. Czynności związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia wykonuje Komisja przetargowa, zwana dalej „ Komisją”, która jest powołana zarządzeniem Prezesa Spółki (Kierownika zamawiającego).
 2. Skład Komisji jest co najmniej 3 osobowy z wyszczególnieniem przewodniczącego Komisji i zastępcę przewodniczącego.
 3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, które są skomplikowane pod względem prawnym, finansowym bądź merytorycznym w charakterze członka Komisji , Kierownik zamawiającego może powołać do jej składu odpowiednio radcę prawnego, głównego księgowego bądź biegłego.
 4. Odwołanie członka komisji dokonuje Kierownik zamawiającego, w drodze odrębnej decyzji bądź zarządzenia.

 

§8

 1. Członek Komisji zobowiązany jest rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie wykonywać powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedza i doświadczeniem. Wszelkie informacje uzyskane podczas przeprowadzanego postępowania  przetargowego pozostają poufne.
 2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 17 ustawy pzp.
 3. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych i konsultantów.
 4. Członkowie Komisji i osoby uczestniczące w jej pracach nie mogą ujawniać oferentom żadnych informacji związanych z pracami Komisji.
 5. Członek Komisji przedstawia swoje zastrzeżenia, jeżeli dokument będący przedmiotem prac Komisji, w jego przekonaniu ma znamiona błędu lub pomyłki.

§9

 1. Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
 2. Komisja:
  1. przedstawia propozycję procedury udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem;
  2. przygotowuje ogłoszenie o postępowaniu, zaproszenie do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert;
  3. opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, druki i dokumenty ją tworzące, udziela wyjaśnień, modyfikuje treść oraz przedłuża termin składania ofert;
  4. publicznie otwiera oferty, bada i ocenia oraz sporządza protokół z posiedzenia;
  5. ocenia spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, kieruje zapytania w kwestii treści złożonych ofert;
  6. przesyła, po zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego, wnioski, ogłoszenia, informacje i odpowiedzi oraz inne dokumenty przygotowane przez Komisję;
  7. powiadamia uczestników postępowania o jego wynikach;
  8. zwraca się z wnioskiem do Kierownika zamawiającego o zatwierdzenie wyboru nowego wykonawcy, gdy ten, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Komisji, powołany odrębną decyzją Kierownika zamawiającego.
 4. Miejsce i termin posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący.
 5. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania lub na podstawie wspólnie obliczonych ilości punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.
 6. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 7. Komisja przygotowuje propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wnioskuje do Kierownika zamawiającego o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź o unieważnienie postępowania.
 8. Członkowie Komisji obowiązani są do podpisywania protokołów oraz ponoszą odpowiedzialność za prawidłowy przebieg całego postępowania przetargowego, w tym za propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź unieważnienia postępowania.
 9. Odmowa podpisu protokołu przez członka Komisji powinna zostać przez niego pisemnie uzasadniona.
 10. Propozycja Komisji o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnienia postępowania uzyskuje ważność po zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego.

§10

Do zadań przewodniczącego Komisji Przetargowej należy w szczególności:

 1. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;
 2. podział zadań między członków Komisji;
 3. odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy pzp;
 4. nadzorowanie prawidłowego przeprowadzania postępowania;
 5. w razie wystąpienia wątpliwości merytorycznych związanych z oceną badanych ofert wystąpienie z wnioskiem do kierownika zamawiającego o zasilenie składu Komisji o właściwych dla przedmiotu zamówienia ( sprawy specjalistów, rzeczoznawców lub konsultantów;
  1. kontrolowanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji przetargowej;
  2. informowanie Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania;
  3. informowanie o wniesieniu protestu Kierownika zamawiającego oraz zwoływanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji;
  4. żądanie wszelkich wyjaśnień, niezbędnych dla opracowania stanowiska Komisji w sprawie rozstrzygnięcia protestu, od osób biorących udział w postępowaniu w imieniu zamawiającego;
  5. przekazywanie protestu, wraz z stanowiskiem Komisji, do rozpatrzenia Kierownikowi zmawiającego.

§11

Do zadań zastępcy przewodniczącego komisji w szczególności należy:

 1. zapoznanie członków komisji z przedmiotem zamówienia;
 2. przedstawienie posiadanej dokumentacji oraz materiałów zebranych na etapie przygotowywania zamówienia;
 3. udostępnienie na potrzeby prac Komisji aktualnych obowiązujących przepisów z zakresu przedmiotu zamówienia, z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa przechowania i nienaruszalności ofert oraz dokumentacji z prowadzonych czynności przed jak i w okresach między spotkaniami Komisji przed osobami nieuprawnionymi;
 5. bieżące protokołowanie oraz opieka nad protokołem, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem o zamówienie, w trakcie jego trwania;
 6. wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§12

Do obowiązków osób zaproszonych do prac komisji w szczególności należy:

 1. złożenie oświadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne;
 2. nieujawnianie żadnych informacji związanych z pracami Komisji.

§13

 1. Do ważności czynności otwarcia ofert oraz innych czynności podejmowanych przez Komisję na posiedzeniach konieczna jest obecność, co najmniej dwóch członków Komisji powołanych do przeprowadzania postępowań, w tym obligatoryjnie przewodniczącego bądź jego zastępcy oraz sekretarza.
 2. W razie nieobecności sekretarza Komisji, przewodniczący Komisji, bądź jego zastępca upoważni pisemnie innego członka Komisji do czynności wykonywanych przez sekretarza.

§14

 1. Jeżeli dokonanie oceny oferty lub innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik zamawiającego na wniosek przewodniczącego Komisji może powołać  biegłych.
 2. Biegły przedstawia swoją opinię na piśmie.
 3. Biegły bierze udział w pracach Komisji z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.
 4. Biegły podlega wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 17 ustawy pzp.

 

Rozdział 4

      OGŁOSZENIA I ZAPROSZENIA

§15

 1. Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także na stronie internetowej zamawiającego.
 2. W przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia, informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych wykonawców, zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym i negocjacji z ogłoszeniem także w innych miejscach oraz prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.
 3. W przypadku zamówień realizowanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia lub zapytania o cenę, zamawiający winien skierować zaproszenie do złożenia oferty do co najmniej trzech wykonawców. W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem wymagane jest przeprowadzenie negocjacji z co najmniej trzema wykonawcami. Dopuszcza się przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą w przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty przez wykonawców, mimo zaproszenia lub powiadomienia o negocjacjach przez zamawiającego trzech wykonawców.
 4. Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach winny zawierać informacje, iż jest ono prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.

 

Rozdział 5

ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§16

 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu jeżeli:
  1. ubiegają się o udzielenie zamówienia;
  2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związane są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
  5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1.
 3. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa ust.1 pkt d),przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza tą osobę z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego, który w miejsce wyłączonego  członka może powołać nowego członka komisji. Wobec   przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik zamawiającego.
 4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.

§17

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy pzp;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • zdolności technicznej i
 1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Ocena spełniania warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia..

§18

 1. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie      zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§19

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§20

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 2. Wykonawca składa wraz ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich spełnienie, również te dokumenty.
 3. Zamawiający może żądać w szczególności od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosownie do przepisu art. 25 ust. 2 ustawy pzp.
 4. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy zostanie określony w SIWZ.
 5. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego ponosi wykonawca.
 6. Dokumenty, których mowa w ust. 2 i ust. 3 składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez osoby uprawnione do składania oferty.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 9. Zamawiający wzywa także wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 6

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

§21

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje ( wniosek o zatwierdzenie trybu, SIWZ, ogłoszenia i zaproszenia) Komisja przetargowa, przy udziale komórki, dla potrzeb  której zamówienie będzie realizowane i przekazuje do akceptacji przewodniczącemu Komisji przetargowej, a kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia.
 2. Podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania stanowią zatwierdzone przez kierownika zamawiającego zapotrzebowania wewnętrzne składane do Komisji przetargowej przez osoby z poszczególnych stanowisk pracy z dokładnym opisaniem przedmiotu zamówienia, podaniem nazw i adresów znanych wykonawców realizujących takie zamówienia oraz oznaczeniem wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV) i szacunkowa wartość zamówienia w PLN, określona zgodnie z art. 32, 33 34 i 35 ustawy pzp.
 3. Przedmiot zamówienia w SIWZ zamawiający opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

§22

 1. Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) sporządza się dla każdego trybu udzielania zamówienia, z wyjątkiem trybu zamówienia z wolnej ręki.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:
  • informację, że postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • nazwę, adres, nr telefonu zamawiającego;
  • tryb udzielania zamówienia;
  • opis przedmiotu zamówienia;
  • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
  • termin wykonania zamówienia;
  • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania tych warunków;
  • opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
  • wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
  • wymagania dotyczące wadium;
  • termin związania ofertą;
  • opis sposobu przygotowywania ofert;
  • miejsce i termin składania i otwarcia ofert;
  • opis sposobu obliczania ceny;
  • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
  • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
  • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
 4. Zamawiający może określić w SIWZ, która z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

 

Rozdział 7

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

§23

Niniejszy Regulamin   przewiduje stosowanie przy udzielaniu zamówień następujących trybów postępowań:

 • przetarg nieograniczony;
 • przetarg ograniczony;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • negocjacje z ogłoszeniem;
 • zapytanie ofertowe;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • rozeznanie cen rynkowych.

§24

Zamawiający wybierając tryb dla danego zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia.

Podrozdział 1

Przetarg nieograniczony

§25

Przetarg nieograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym w  odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

§26

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
 2. Zasady ogłaszania przetargów nieograniczonych reguluje Rozdział 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.
 4. W przypadku kolejnego postępowania termin może być krótszy niż 7 dni, z zachowaniem niezbędnego terminu na przygotowanie oferty.

§27

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 26 zawiera co najmniej:

 1. nazwę, adres i nr telefonu zamawiającego;
 2. określenie trybu zamówienia;
 3. adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ;
 4. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
 5. termin wykonania zamówienia;
 6. opis warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
 7. wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
 8. informacje na temat wadium;
 9. kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 10. miejsce i termin składania ofert, adres, na który oferty muszą być wysłane oraz język lub języki, w jakich muszą być sporządzone;
 11. termin związania ofertą;
 12. informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej;
 13. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

§28

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający publikuje na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  
 3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informacje zawierającą zgłoszone  na zebraniu pytania   o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie  wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przez upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ja na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.
 5. Modyfikacja treści SIWZ nie dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich  spełniania.
 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 7. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje uczestników postępowania na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja.

§29

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty.

 

§30

 1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia.
 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

§31

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
  • upłynął termin związania ofertą;
  • zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
  • zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
 • który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert;
 • który został wykluczony z postępowania;
 • którego oferta została odrzucona.
 1. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
 2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Podrozdział 2

Przetarg ograniczony

§32

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie a zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

§33

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej.
 2. Zasady ogłaszania przetargu ograniczonego reguluje Rozdział 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Termin składania ofert nie krótszy niż 6 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.
 4. Termin składani a ofert może dowolny, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę.

§34

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 33 zawiera co najmniej:

 • nazwę, adres i nr telefonu zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia;
 • określenie przedmiotu zamówienia , z podaniem informacji składania ofert częściowych;
 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • opis warunków w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
 • informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
 • informacje na temat wadium;
 • kryteria oceny ofert ich znaczenie;
 • miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • adres strony internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

§35

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w  przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, również te dokumenty.

§36

 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 10.

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i  otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy SIWZ oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w § 34.
 • §37

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy §30 i § 31.

Podrozdział 3

Negocjacje bez ogłoszenia

 • §38

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert wstępnych.

Zamawiający może udzielić   zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 2. przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia  zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
 3. ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych  dla przetargu ograniczonego, przetargu nieograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
 4. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.

§39

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
 2. Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający  przesyła wykonawcom SIWZ.

     2.1 Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:

 • nazwę, adres i nr telefonu zamawiającego;
 • określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
 • informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
 • określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
 2. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji nie mają obowiązku przystąpienia do negocjacji i wzięcia udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający przeprowadza negocjacje z każdym oferentem oddzielnie, nie ujawniając treści negocjacji innym oferentom. Negocjacje maja charakter poufny.
 4. Informacje z negocjacji mogą zostać ujawnione za zgodą obu stron biorących udział w negocjacjach.
 5. Negocjacji podlegają wszystkie elementy zaproszenia do negocjacji przekazanego wykonawcom w szczególności dot. opisu przedmiotu zamówienia:
 • jego techniczne elementy, takie jak zastosowana technologia,
 • sposób wykonania zamówienia,
 • termin realizacji zamówienia,
 • termin i zakres udzielanej gwarancji.
 1. Prowadzone negocjacje nie mają charakteru zobowiązującego.
 2. Informacje uzyskane w trakcie negocjacji mogą posłużyć zamawiającemu do przygotowania modyfikacji SIWZ i usunięcia z niej ewentualnych wewnętrznych sprzeczności lub do dostosowania jej do dostępnych na rynku rozwiązań.

§40

Przed terminem składania ofert ostatecznych zamawiający ma prawo zmienić treść SIWZ, informując o tym fakcie wszystkich wykonawców uczestniczących w  negocjacjach.

§41

 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert ostatecznych z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.
 2. Zapraszając do składania ofert ostatecznych zamawiający może żądać wniesienia wadium. Przepisy § 30 i § 31 stosuje się odpowiednio.
 3. Wraz z zaproszeniem di składania ofert ostatecznych zamawiający przekazuje uzupełnioną lub zmodyfikowaną SIWZ, jeśli warunki realizacji przedmiotu zamówienia uległy zmianie w stosunku do warunków zawartych w pierwotnej SIWZ, przekazanej wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych.

Podrozdział 4

Negocjacje z ogłoszeniem

§42

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert.

§43

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej.
 2. Zasady ogłaszania negocjacji z ogłoszeniem reguluje Rozdział 4 - 15 ust. 1,2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia ofert wstępnej i negocjacji.
 4. Przy zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy z  39 ust. 2-5,  § 40 i § 41.

Podrozdział 5

Zapytanie ofertowe

§44

 1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

§45

 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej, spełniających wymagania określone w polskich przepisach zawartych w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2013r., poz. 951 ze zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz. 305 ze zm.).

§46

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3.
 • 47
 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 2. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
 3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
 4. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty.
 5. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

Podrozdział 6

Zamówienie z wolnej ręki

§48

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

§49

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
 2. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
 3. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
 4. w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 5. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
 6. w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność     z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 7. w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których   wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 
 8. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 9. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
 10. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy  robot budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%  wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia;
 11. w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;
 12. możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
 13. w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi  okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych.

 

Podrozdział 7

Rozeznanie cen rynkowych

Jest to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający kieruje do co najmniej 3 potencjalnych oferentów, w formie pisemnej przesyłając pocztą elektroniczną lub faksem zapytanie o wysokość określonych usług lub dostaw. Tryb ten stosuje się w przypadku gdy:

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i co najmniej przeprowadzone zostało jedno postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia.

Rozdział 8

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

§50

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 4. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty sprawdzić ponownie opublikowane ogłoszenie i SIWZ. W przypadku wniesionych zmian, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie wszystkie dokonane zmiany w treści ogłoszenie i w SIWZ.

§51

 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
 2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

§52

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§53

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.
 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz się zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§54

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem otwarcia.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, wykonawców także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 6. Przed zamknięciem jawnej części publicznego otwarcia ofert Przewodniczący komisji przetargowej może poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i opublikowania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego.

§55

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

§56

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
  1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się prawidłowo podaną liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
  2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
  1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
  2. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
  3. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażona słownie;
 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową słownie,
  3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

§57

Zamawiający  odrzuca ofertę stosownie do przepisów art.89 ustawy pzp.

§58

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązanie techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

§59

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
 3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 7. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę  wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
  • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza  informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

§60

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do przepisów art. 93 ustawy pzp.
 2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert  częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

§61

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 1 jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
 3. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 9

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ

§62

 1. SIWZ opracowuje Komisja przetargowa, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. SIWZ zatwierdza Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.
 3. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Komisja sporządza pisemny protokół zawierający co najmniej:
 • opis przedmiotu zamówienia;
 • informację o trybie udzielenia zamówienia;
 • informacje o wykonawcach;
 • cenę i inne istotne elementy ofert;
 • wskazanie wybranej oferty lub ofert.
 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
 3. Na pisemny wniosek wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu Komisja udostępnia dokumenty przetargowe.
 4. Udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 6, dokonuje się wyłącznie:
  • w siedzibie zamawiającego oraz w dni i godziny pracy zamawiającego,
  • w składzie co najmniej 2 osób, w tym obowiązkowo w obecności członka Komisji przetargowej,
  • z udostępnienia dokumentów sporządza się notatkę służbową i włącz się ją do dokumentacji postępowania.
 5. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdza Prezes Zarządu.

§63

 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
 2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

Rozdział 10

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SEKTOROWYCH

§64

 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „ umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny i przepisy niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczegółowej.
 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§65

 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
 3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

§66

 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 3 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności koszów realizacji zamówienia w stosunku do okresu trzyletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.
 3. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa , której przedmiotem są dostawy:
 • wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
 • energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
 • gazu z sieci gazowej;
 • ciepła z sieci ciepłowniczej;
 • licencji na oprogramowanie komputerowe.

§67

 1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§68

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§69

 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „ zabezpieczeniem”.
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

§70

 1. Formy zabezpieczenia zgodnie z przepisami art. 148 ustawy pzp.
 2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
 3. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy pzp.
 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§71

 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikające z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
 3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
 5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącone na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

§72

 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
 2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości  nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
 3. Kwota, o której mowa w ust. 2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

 

§73

 1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Udzielanie zaliczek zgodnie z art. 151a ustawy pzp.

 

Rozdział 11

SPRAWOZDANIA

§74

 1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „ sprawozdaniem”.
 2. Sprawozdanie Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
 3. Sprawozdanie sporządza się stosownie do art. 98 ust. 4 pzp.

 

Rozdział 12

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

ZAŻALENIE

§75

 1. Zażalenie przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów regulaminu.
 2. Zażalenie można wnieść wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie regulaminu.
 3. Zażalenie wnosi się do zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Zażalenie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
 5. Zażalenie dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż w terminie 5 od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.
 6. Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
 7. Zamawiający oddala zażalenie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.
 8. Zażalenie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zmawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.
 9. O wniesieniu zażalenia oraz jego treści zamawiający zawiadamia wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
 10. Zażalenie rozstrzyga się w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia do zamawiającego.
 11. Brak rozstrzygnięcia zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, uznaje się za jego oddalenie.
 12. Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zamawiający przesyła wykonawcy, który wniósł zażalenia.
 13. W przypadku uwzględnienia zażalenia zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej.
 14. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje wszystkich wykonawców.
 15. Rozstrzygnięcie albo oddalenie zażalenia przez zamawiającego jest ostateczne.

 

Rozdział 13

PRZEPISY KOŃCOWE

§76

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

§77

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.).

 

§78

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2010 r.

 

 

Modyfikacja dokonana w dniu 20.09.2010r.

Modyfikacja dokonana w dniu 04.09.2017r.

Modyfikacja dokonana w dniu 06.10.2017 r.

Opracowała:

Anna Staryga

 

Zatwierdził:

 Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o.

inż. Winicjusz Nowak

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30000EURO

Załącznik do Zarządzenia Nr 2 / 2016

          Prezesa

          Miejskiego Zakładu Komunikacji

          Sp. z o.o. w Skierniewicach

                                                                                                                        z dnia 21 stycznia 2016 r.

 

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zwany dalej „Regulaminem

PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

 

 • § 1 Zasady ogólne
 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanych dalej „zamówieniami”.
 2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:
 3. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
 4. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań,
  a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 5. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
 6. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy Spółki zapewniający bezstronność i obiektywizm.
 7. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są:
 8. specjalista ds. zamówień publicznych,
 9. inni pracownicy Spółki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
 10. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem elektronicznej platformy katalogów produktów (eKatalogi).
 11. Do zamówień przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • § 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. 1. cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt. l i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. poz. 915);
 2. 2. dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
 3. 3. kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć uprawnionych do zarządzania, z zachowaniem zasady reprezentacji wynikającej z umowy MZK Spółka z o.o. w Skierniewicach;
 4. 4. najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamó­wień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;
 5. 5. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;
 6. 6. ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego;
 7. 7. ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;
 8. 8. postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;
 9. 9. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
 10. 10. środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 11. 11. umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;
 12. 12. umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
 13. 13. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym;
 14. 14. wartość zamówienia - jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;
 15. 15. wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
 16. 16. zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach ;
 17. 17. zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
 • § 3 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
 1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia pracownik merytoryczny Spółki szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:
 2. czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo – finansowym.
 4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 5. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
 6. analizy cen rynkowych;
 7. analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 8. analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 9. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia
  (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi.
 10. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 11. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności:
 12. zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,
 13. odpowiedzi cenowe wykonawców,
 14. wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania wydruku),
 15. kopie ofert lub umów z innych postępowaniach (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia.
 16. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • § 4 Wszczęcie procedury
 1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez pracownika merytorycznego do kierownika zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
 3. opis przedmiotu zamówienia,
 4. informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia,
 5. szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro,
 6. wskazanie źródła finansowania,
 7. informację o łącznej wartości zamówień tego rodzaju w danym roku budżetowym, ustalonej np. na podstawie Planu zamówień publicznych – w złotych i euro,
 8. proponowany sposób wyboru wykonawcy.
 9. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie rzeczowo – finansowym, wniosek podlega zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.
 • § 5 Wybór wykonawcy
 1. Czynność wyboru wykonawcy przeprowadza pracownik merytoryczny w jednej lub w kilku następujących formach:
 2. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego,
 3. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2,
 4. poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonawców z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego.
 6. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego jest obowiązkowe w przypadku udzielania zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 20 000 euro. 
 7. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
 8. opis przedmiotu zamówienia,
 9. opis kryteriów wyboru wykonawcy,
 10. warunki realizacji zamówienia,
 11. termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
 12. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:
 13. jakość,
 14. funkcjonalność,
 15. parametry techniczne,
 16. aspekty środowiskowe,
 17. aspekty społeczne,
 18. aspekty innowacyjne,
 19. koszty eksploatacji,
 20. serwis,
 21. termin wykonania zamówienia,
 22. doświadczenie wykonawcy,
 23. poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
 • § 6 Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i wykonawca

nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy,

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 2. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu i wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w niniejszym punkcie ,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • § 7 Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 6. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 7. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 8. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 9. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 • § 8 Udzielenie zamówienia
 1. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.
 2. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, pracownik merytoryczny składa do kierownika zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby wniosek o udzielenie zamówienia.
 3. Wniosek o udzielenie zamówienia zawiera w szczególności:
 4. szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro,
 5. informacje o sposobie wyboru wykonawcy,
 6. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres wybranego wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru,
 7. cenę wybranej oferty.
 8. Do wniosku o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonej czynności wyboru wykonawcy.
 9. Po dokonaniu akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę, pracownik merytoryczny przygotowuje projekt umowy
  i przekazuje go do akceptacji radcy prawnego oraz głównego księgowego.
 10. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę podpisuje kierownik zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba.
 11. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na kolejno numerowanych i parafowanych przez strony kartach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego.
 • Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
 1. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
 • § 9 Zasady dokumentacji
 1. Pracownik merytoryczny dokumentuje czynności ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na ich weryfikację pod kątem zachowania zasad, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Dokumentację z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, przechowuje pracownik merytoryczny przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.
 3. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
 4. Zamawiający prowadzi rejestr zamówień publicznych.
 • § 10 Odstąpienie od stosowania Regulaminu

 

 1. W przypadku udzielania zamówień o wartości mniejszej i równej niż równowartość kwoty 10 000 euro, zamówienia mogą być realizowane po negocjacjach tylko  z jednym wykonawcą.
 2. nie jest wymagana forma pisemna negocjacji dokonania zamówienia,
 3. podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust.1 jest faktura, opisana przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zamówienia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 5. uzasadnionym przypadkiem m.in. może być:
 • oferent realizował na rzecz zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane bez zastrzeżeń,
 • oferent przedłożył dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych od zaufanych firm współpracujących z zamawiającym.
 1. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.
 2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.

PREZES ZARZĄDU

MZK Sp. z o.o.

                                                                                                                             inż. Winicjusz Nowak

 

Modyfikacja: czerwiec 2018 r.

Anna Staryga