Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Część opisowa

Bilans

Bilans1

 Na sprawozdanie finansowo-ekonomiczne Spółki składają się :

 

 • Pełny rachunek zysków i strat na 31.12.2018 r,
 • Bilans na 31.12.2018 r.
 • Informacja dodatkowa
 • Analizy rachunku wyników, bilansu,

 

 

                 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 1. Spółka posługuje się nazwą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach

1.1.       W postanowieniach ogólnych aktu założycielskiego ustalono ,że siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice ul. Czerwona 7

             

1.2.       Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Skierniewice  w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych.

Ponadto przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie:

 • wynajmu środków transportowych,
 • napraw i przeglądów pojazdów mechanicznych,
 • organizacji parkingu,
 • działalności reklamowej,
 • innej działalności związanej z prowadzeniem interesów zgodnej z Aktem Notarialnym

1.3.       MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088653.

 1. W postanowieniach ogólnych aktu założycielskiego ustalono ,że czas trwania spółki jest nieograniczony.
 2. Okres obrotowy rozpoczął się dnia 01.01.2018 r. a zakończył dnia 31.12.2018 r.
 3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
 4. Metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego :
 • Środki trwałe o wartości do 10.000 zł a więcej niż 300 zł – zaliczane są do wyposażenia zgodnie z PR  w miesiącu oddania do użytkowania i umarzane są w 100 % w momencie oddania do użytkowania.
 • Prowadzimy do w/w wyposażenia ewidencję ilościowo-wartościową.

5.3.       Podstawę dokonania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji  określający stawki i kwoty odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych. Kwoty odpisów amortyzacyjnych uwzględniają stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych5.3.1. Środki trwałe powyżej 10.000 zł amortyzujemy wg stawek wynikających z zał.  do ustawy  o p.d.o.o.p.

5.3.2. Wybrane środki trwałe ( autobusy ) amortyzuje się stawką podstawową 20%.

5.3.2.3 Autobusy zakupione w ramach projektu unijnego zastosowano obniżona stawkę amortyzacji którą ustalono na 6,6%.

MAJĄTEK SPÓŁKI – ŚRODKI TRWAŁE

 Ogólna wartość środków trwałych, amortyzacji oraz ruch środków w ciągu roku obrazuje poniższa  tabela.

Grupa

Rodzaj

BO środków w wartości poczatk.

2018

Ruch w ciągu roku

BZ na dz. 31.12.2018

BZ Amortyzacja

31.12.2018

Wartość

netto

O

Grunty

184.700,00

-

184.700,00

-

184.700,00

1

Budynki i lokale

257.196,73

-

257.196,73

7.011,27

250.185,46

2

Obiek. Inżyn.

Lądowej

231.350,00

-

231.350,00

13.456,26

217.893,74

3

Kotły i

Maszyn.

Energet.

4.050,00

-

4.050,00

4.050,00

0

4

Maszyn. I urządz.

Ogółn. zastos.

48.905,89

-

48.905,89

12.014,00

36.891,88

6

Urządz.

Technicz.

51.583,87

-

51.583,87

12.014,82

39.569,05

7

Środki

Transpor

10.803.910

+5.118.936,59

15.922.846,59

9.044.703,80

6.878.142,71

8

Narzędz. I

Wyposaż

69.510,23

-

69.510,23

37.857,57

31.652,66

 

OGÓŁEM

11.651.206,72

+5.118.936,59

16.770.143,31

9.131.107,72

7.639.035,59

 

Przychody

           

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2017r.

Plan 2018r.

Wykonanie na 31.12.2018

Realizacja za 12 miesięcy

1

2

3

4

5

6

1

701 Sprzedaż biletów

1 204 079,07

1 300 000,00

1 154 173,45

88,78%

2

702 Sprzedaż usług turystycznych

189 741,93

170 000,00

251 946,63

148,20%

3

703 Sprzedaż usług parkingowych

22 408,41

15 000,00

27 400,17

182,67%

4

704 Sprzedaż usług warsztatowych

54 044,59

70 000,00

74 983,07

107,10%

5

707 Sprzedaż pozostała

90 303,67

75 000,00

97 328,50

129,77%

 

w tym (reklama,)

43 674,88

25 000,00

47 428,94

189,72%

 

dzierżawa

46 628,79

50 000,00

49 899,56

99,80%

6

730 Sprzedaż - stacje paliw

9 223 048,75

8 800 000,00

11 105 730,31

126,20%

 

- paliwo i gaz

8 798 019,25

8 800 000,00

10 752 290,34

122,19%

 

doładowania

9 082,18

 

6 533,14

0,00%

 

- art. Spożywcze,piwo,papierosy

355 398,73

 

316 287,04

0,00%

 

- części, oleje

60 548,59

 

30 619,79

0,00%

 

Przychody ze sprzedaży

10 783 626,42

10 430 000,00

12 711 562,13

121,87%

1

750 Przychody finansowe

     

0,00%

2

760 Pozostałe przych. Operac.

3 856 363,00

3 881 200,00

4 939 058,94

127,26%

 

- rekompensata

3 854 800,80

3 881 200,00

4 884 022,95

125,84%

 

- środki z RPO

 

0,00

24 632,42

0,00%

 

- posotałe -mandaty

1 562,20

   

0,00%

8

przyh. ze sprzed.skł.majątkowych

   

30 403,61

0,00%

9

640 Zmiana stanu produktu

 

30 000,00

0,00

0,00%

 

Odsetki

       

 

Ogółem przychody

14 639 989,42

14 341 200,00

17 650 621,11

123,09%

Koszty

           

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2017r.

Plan 2018r.

Wykonanie  na 31.12.2018

Realizacja za 12miesięcy

1

2

3

4

5

6

1

400 Amortyzacja

124 793,59

200 000,00

472 828,92

236,41%

2

401 Zużycie materiałów i energii

1 133 047,42

1 132 000,00

1 388 031,53

122,62%

 

- materiały i części

192 158,00

200 000,00

246 222,15

123,11%

 

- paliwo

788 404,05

800 000,00

973 688,47

121,71%

 

- energia elektryczna

31 364,22

30 000,00

34 960,93

116,54%

 

- energia cieplna

53 738,61

50 000,00

52 350,75

104,70%

 

- zużycie wody

7 741,80

10 000,00

9 056,08

90,56%

 

  LICENCJE I SPRZ.KOMP.B11

7 017,72

30 000,00

23 714,16

79,05%

 

- materiały biurowe i czystościowe

37 509,52

0,00

35 866,94

0,00%

 

Ubytki w granicach norm

15 113,50

 

12 172,05

0,00%

3

402 Usługi obce

283 579,15

304 000,00

342 203,79

112,57%

 

- remonty naprawy i konserwacje

67 233,59

120 000,00

123 123,41

102,60%

 

- usługi poczt. tel.

29 067,04

27 000,00

26 778,49

99,18%

 

- wywóz śmieci

5 461,65

8 000,00

6 838,71

85,48%

 

- pomiary, usługi informatyczne

25 118,82

25 000,00

11 786,42

47,15%

 

- przeglądy autobusów

14 948,51

15 000,00

10 470,03

69,80%

 

- ochrona mienia

31 518,00

0,00

1 200,00

0,00%

 

- kontrola biletów

25 200,00

27 000,00

25 200,00

93,33%

 

ogłoszenia i reklamy

10 499,29

0,00

19 347,40

0,00%

 

obsługa komputerowa

 

0,00

23 945,00

0,00%

 

- obsługa bankowa i prow. od kart

46 597,87

45 000,00

67 357,22

149,68%

 

- dzierżawa

24 624,92

35 000,00

26 157,11

74,73%

 

- inne

3 309,46

2 000,00

0,00

0,00%

4

403 Podatki i opłaty

149 814,02

152 234,00

175 980,79

115,60%

 

- podatek od nieruchomości

41 310,00

41 310,00

41 986,00

101,64%

 

- podatek od środków transportu

30 492,00

29 004,00

42 022,80

144,89%

 

- PFRON

1 022,00

   

0,00%

 

- opłaty sąd. I znacz.

 

2 000,00

11 834,20

591,71%

 

- opłata za środow.

2 841,00

4 000,00

2 380,00

59,50%

 

- podatek VAT

1 322,62

1 000,00

1 322,62

132,26%

 

- opłata za przystanki

57 142,40

57 000,00

56 942,95

99,90%

 

- zezwolenie na sprzedaż alkoh.

567,00

2 000,00

644,00

32,20%

 

- opłata za koncesje

212,00

0,00

3 876,22

0,00%

 

- zajęcie pasa drog.

12 700,00

13 800,00

12 702,00

92,04%

 

- składka IGKM

2 205,00

0,00

2 270,00

0,00%

5

404 Wynagrodzenia

3 457 750,58

3 668 400,00

3 865 296,86

105,37%

 

- osobowe

2 310 674,59

3 400 000,00

2 735 161,04

80,45%

 

- zlecenia

58 688,15

60 000,00

31 833,34

53,06%

 

- jubileuszowe

99 730,50

28 000,00

62 451,52

223,04%

 

premia

284 723,15

0,00

325 492,66

0,00%

 

godz.nadliczb.i z wolnego

162 465,69

0,00

142 480,92

0,00%

 

ekwiwalent za urlop

16 852,48

0,00

3 386,00

0,00%

 

prowizja kier.za bilety

20 021,48

0,00

17 789,08

0,00%

 

dod. Funkc.

34 837,39

0,00

41 534,87

0,00%

 

wynagrodz.urlopowe

230 325,10

0,00

272 896,88

0,00%

 

praca w święta

78 190,48

0,00

17 569,18

0,00%

 

szkodliwe

22 411,50

0,00

24 493,58

0,00%

 

- odprawa emeryt

22 630,07

58 000,00

56 277,79

97,03%

 

- nagroda

52 360,00

60 000,00

66 250,00

110,42%

 

- Rada Nadzorcza

63 840,00

62 400,00

67 680,00

108,46%

6

405 Świadcz. na rzecz pracownik.

793 133,29

870 000,00

888 425,90

102,12%

 

- ZFŚS

89 238,30

100 000,00

99 732,05

99,73%

 

-ZUS

654 663,49

721 000,00

741 956,91

102,91%

 

- szkolenia

24 543,53

25 000,00

16 699,70

66,80%

 

- badania okresowe

13 587,00

12 000,00

9 025,00

75,21%

 

- świadcz. BHP(woda, sr.czystości itp.)

11 100,97

12 000,00

21 012,24

175,10%

7

406 Koszty repr.i reklamy

12 100,51

12 000,00

36 767,56

306,40%

8

407 Pozostałe koszty

165 933,17

157 000,00

175 081,08

111,52%

 

- delegacjei ryczałty

17 268,13

15 000,00

17 884,39

119,23%

 

- ubezpiecz. majątku

148 652,04

140 000,00

157 196,69

112,28%

 

- inne opłaty

13,00

2 000,00

 

0,00%

 

- odprawy pośm.

     

0,00%

 

RAZEM KOSZTY RODZAJOWE

6 120 151,73

 

7 344 616,43

0,00%

9

Wartość zakupu biletów

3 670,26

5 000,00

4 129,15

82,58%

10

731 Wartość zakupu stacje paliw

8 474 874,59

 

10 318 074,22

0,00%

 

- paliwo, gaz

8 257 486,90

7 768 700,00

9 674 197,46

124,53%

 

- art. spożywcze

171 834,86

 

278 048,08

0,00%

 

- części, oleje

45 552,83

 

365 828,68

0,00%

11

750 Koszty finansowe

19 496,10

 

87 214,08

0,00%

 

- prowizja za prow. rachunku

19 496,10

25 000,00

22 971,45

91,89%

 

- odsetki od kredytu

   

64 242,63

0,00%

12

761 Koszty operacyjne

2 300,00

 

2 300,00

0,00%

13

870 Podatek doch. od osób praw.

 

2 000,00

 

0,00%

 

OGÓŁEM KOSZTY

14 620 492,68

14 296 334,00

17 756 333,88

124,20%

SALDO

           

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonani za 2017r.

Plan 2018r.

Wykonanie na 31.12.2018

Realizacja za  12 miesiecy

1

2

3

4

5

6

1

Przychody

14 639 989,42

14 341 200,00

17 650 621,11

123,08%

2

Koszty

14 620 492,68

14 296 334,00

17 756 333,88

124,20%

3

SALDO

19 496,74

44 866,00

-105 712,77

 

Realizacja budżetu za  2018 roku przedstawiała się następująco:

 

Planowane przychody na 2018 rok            14.341.200,00 zł

Wykonanie                                                      17.650.621,11 zł co stanowi 123,09 % planu.

 

Planowane koszty na 2018 rok                  14.296.334,00 zł

Wykonanie                                                    17.756.333,88 zł    stanowi 124,20 % planu

 

 • Mierniki

Wyszczególnienie

Wykonanie  za. 2017 r.

Plan na 2018 r.

Wykonanie za  2018

% realizacji za 12 mies.

Kilometry – w tys.

734.570

738.982

737.012

99,733 %

Wynik finansowy – strata w tys. zł.

0

-

-105.712,77

-

Wynik finansowy – zysk w tys. zł.

0

44.866

 

-

Zatrudnienie  etaty

64,5

67,25

70,75

105,2%

         

Przychody komunikacji zbiorowej za  2018 rok

 

LP

RODZAJ PRZYCHODÓW

          KWOTA

1

Sprzedaż biletów

1.154.173,45

2

Reklama

                                 47.428,94

3

Środki z RPO

24.632,38

4

Przychody z dzierżawy

32.313,96

5

Przychody ze sprzed.  skł. majątkowych

30.403,61

6

Amortyzacja od środków trwałych wniesionych aportem

10.356,00

7

Razem przychody

1.299.308,34

 

Koszty komunikacji zbiorowej za  2018 rok.

         RODZAJ KOSZTÓW

 

        KWOTA

Płace z narzutami

3.949.180,70

Paliwo

879.391,16

Remonty

81.421,79

Zużycie części zamiennych

173.376,27

Pozostałe materiały

 

Amortyzacja

253.427,66

Pozostałe koszty ogólne

778.174,08

Koszty zakupu biletów

4.129,15

Odsetki od kredytów

64.230,38

Razem Koszty

6.183.331,29

 

 

       

Rozliczenie rekompensaty

 

 

LP

       TREŚĆ

     KWOTA

1

Przychody z komunikacji zbiorowej

1.299.308,34

2

Koszty świadczonej usługi przewozowej

6.183.331,29

3

Rekompensata otrzymana

4.884.022,95

4

Ilość wozokilometrów za

737.012

5

Planowana wartość 1 km

5,25

6

Rzeczywisty koszt 1 km

6,63

 

 

 

 

 

Przychody według rodzajów za 2018 rok.

LP

Wyszczególnienie

2017

Plan 2018

Wykon.  2018

Dynamika

4/3

 

1

2

3

4

5

A

Przychody ogółem

14.639.989,42

14.341.200,00

17.650.621,11

123,09

I

Przychody z działalności operacyjnej

10.783.626,42

10.430.000,00

12.710.460,75

121,86

II

Dotacje

3.854.800,80

3.881.200,00

   4.908.655,33

126,47

III

Pozostałe przychody operacyjne

1.562,20

30.000,00

       31.505,03

105,02

 

 

 1. Stopień realizacji przychodów w 2018 roku w stosunku do planu wynosi 123,09 % .

Niższe wykonanie przychodów w stosunku do upływu czasu  wystąpiło w pozycji:

 • 701 Sprzedaż biletów 88,78%

               Spadek sprzedaży biletów nastąpił już w latach poprzednich i sukcesywnie rośnie z roku na rok.   

W pozostałych przychodach wskaźnik realizacji był powyżej zakładanych wartości.

Tabela struktury kosztów za 2018 rok.

L.p.

 

 

Rodzaj

kosztów

Wykonanie

2017 r. w. zł.

Udział

%

Wykonanie

2018 r. w. zł.

Udział

%

Wyk

2017/2018

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Amortyzacja

Zużycie materiałów

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Św. na rzecz

pracowników

Koszty reprezentacyjne

Pozostałe koszty

124.793,59

1.133.047,42

283.579,15

149.814,02

3.457.750,58

793.133,29

12.100,51

165.933,17

0,85

7,75

1,94

1,02

23,65

5,43

0,08

1,13

472.828,92

1.388.031,53

342.203,79

175.980,79

3.865.296,86

888.425,90

36.767,56

175.081,08

2,66

7,81

1,93

0,99

21,77

5,00

0,20

0,99

378,89

122,50

120,67

117,47

111,79

112,01

303,85

105,51

 

Razem kosz.

rodzajowe

6.120.151,73

41,86

7.344.616,43

41,36

120,0

10.

11.

Wartość zakupu paliwa

Pozostałe

bilety

8.496.670,69

3.670,26

58,11

0,02

10.407.588,30

4.129,15

58,61

0,03

122,49

112,50

 

Ogólem

14.620.492,68

100

17.756.333,88

100

121,45

 1. Stopień realizacji przychodów w 2018 roku w stosunku do planu wynosi 123,09 % .

Niższe wykonanie przychodów w stosunku do upływu czasu  wystąpiło w pozycji:

 • 701 Sprzedaż biletów 88,78%

               Spadek sprzedaży biletów nastąpił już w latach poprzednich i sukcesywnie rośnie z roku na rok.   

W pozostałych przychodach wskaźnik realizacji był powyżej zakładanych wartości.

 1. Stopień realizacji kosztów za 2018 r. w stosunku do planu wynosi 124,20 %.

                                      

Największe przekroczenie kosztów w stosunku do planu  wystąpiło w pozycjach:

 • 400 Amortyzacja  - 236 %

Jest to głównie skutek zakupu autobusów .

 • 404 Wynagrodzenia   105,57 %

Przekroczenie występuje głównie w pozycjach :

- nagrody jubileuszowe -223,04%

W dalszym ciągu istotna pozycję w naszych wynagrodzeniach stanowią godziny nadliczbowe i tzw. z wolnego.

 • 406 Koszty reprezentacyjne I reklamy

W roku 2018 Spółka brała czynny udział w  wielu wydarzeniach organizowanych przez Miasto Gminę Skierniewice min:

 • „Dni Otwarte Funduszy Europejskich „
 • „Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw”.
 • Wykonano gadżety reklamowe dla Spółki.
 • 407 koszty delegacji i ryczałtów 119,23 %.

 

Na chwilę obecną nie są znane żadne zagrożenia, które miały by istotny wpływ na płynność finansową Spółki.

 1. II. Inwestycje i źródła ich finansowania
 • Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Ford Transit – w cenie 38.536,59 zł netto.
 • Zakupiono Ford Transit dla osób niepełnosprawnych – 41.000 zł netto.

Zakupów dokonano ze środków własnych.

Realizacja projektu RPO „  Przyjazna Komunikacja w Skierniewicach – zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej”

W roku 2018 zrealizowano zakup wszystkich 10 sztuk autobusów.

Zakupione autobusy są marki TEMSA w cenie 1.033.770,00 zł. Brutto – 839.900 zł netto.

- Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zamontowania instalacji do tankowania pojazdów gazem.

III. Zarządzeniem Prezesa Zarządu z 2018 roku                                                                                                               dla autobusów zakupionych w ramach projektu unijnego przyjęto amortyzacja na podstawie rzeczywistego czasu korzystania z taboru i wydłużono czas amortyzacji z 5 lat do lat 15 przyjmując stawkę amortyzacji liniowej na poziomie 6,6 % rocznie .