Zarządzenie Nr 8 z 2017r. o cenach umownych

Zarządzenie Nr 8 z 2017r. o cenach umownych

                                                         Zarządzenie Nr 8/2017                                                                              

                            Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

                                                         w Skierniewicach

                                                    z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

  w sprawie : wprowadzenia cen umownych

Na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

 • 1

Wprowadza się ceny umowne za wykonane usługi:

 • transportowe przy wynajmie autobusów,
 • warsztatowe naprawy samochodów na zlecenie zewnętrzne,
 • parkingowe dla pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • wymiana ogumienia.
 • 2
 1. Obowiązują opłaty za wozokilometr przy wynajmie wyszczególnionych typów autobusów, ustalone w oparciu o sporządzone oddzielne kalkulacje ( zał. nr 5

w wysokości jak niżej

LP

Wyszczególnienie

Stawka za wozokilometr netto zł

Stawka za wozokilometr brutto zł

1

Wynajmy obce:

   
 

MERCUS

3,24

3,50

 

MAN

4,17

4,70

2

Wynajmu dla pracowników

Do negocjacji

Do negocjacji

3

Wynajem dla szkół na baseny

-

Kurs na basen i powrót

 

Mercus

 

95,00

4

Wynajem dla szkół na wycieczki

   
 

MERCUS

3,24

3,50

 

MAN

4,17

4,50

       

                                                                             

 • 3                                                                     

                                                                          

Do kwoty wynajmu autobusów dolicza się wartość opłaty drogowej … ( winieta )  ? , oraz jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę a kierowca nie ma zapewnionych posiłków i noclegów do ogólnego rozliczenia dolicza diety oraz koszty noclegów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013 poz.167

 • 4

W przypadku usług standardowych jednodniowych, niewymagających indywidualnych kalkulacji stosuje się ceny ryczałtowe.

 • 5

W uzasadnionych przypadkach Prezes może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź zwolnieniu z opłat za wynajem autobusów.

 • 6

W przypadku powstałych uszkodzeń z winy osoby wynajmującej sporządza się protokół. Uszkodzenia i powstałe w czasie wynajmu zostaną usunięte przez wynajmującego, zaś najemca zostanie obciążony kosztami naprawy, które ureguluje w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.

 • 7

Rozliczenia kosztów dokonuje się na złożonego wniosku o wynajem i sporządzonej przez pracownika rozliczającego wyjazd kalkulacji , w terminie 3 dni od dnia w którym nastąpiło wynajęcie pojazdu stanowiącego Załącznik Nr 5.

 • 8

Za usługi warsztatowe na zlecenie zewnętrzne dla obcych podmiotów gospodarczych należy stosować obowiązujące zasady  i stawki roboczogodziny, wynikające z kalkulacji (zał. Nr 1.)

 • 9

Opłaty za usługi parkingowe należy stosować zgodnie z cennikiem ( zał. Nr 2.)

 • 10

Opłaty za wymianę opon stosować zgodnie z cennikiem ( zał. Nr 3)

 • 11

Opłaty za reklamę należy stosować zgodnie z  cennikiem ( zał. Nr 4)

 • 12

Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

 • 13

Za prawidłowe stosowanie cen, naliczanie i pobieranie należności, odpowiedzialni są kierownicy zainteresowanych komórek organizacyjnych.

 • 14

Tracą ważność dotychczasowe ustalenia w sprawie stosowania cen.

 • 15

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2018 roku.

                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                       Winicjusz Nowak

Otrzymują :

- wszystkie zainteresowane komórki organizacyjne.

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

       UKŁAD KALKULACYJNY USŁUG MOTORYZACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH

 1. Tabela

Lp

Wyszczególnienie

Kwota  w zł. lub %

1

Materiały użyte do naprawy - wg aktualnych cen zakupu

100% kosztów z fa-ry zakupu materiału

2

Materiały i zespoły z regeneracji  użyte do naprawy -                 wg aktualnych cen zakupu

100% kosztów z fa-ry zakupu materiału

3

Koszt zakupu

Poz. (1-2) + 20%

4

Robocizna za 1 rbh usług zewnętrznych

90 PLN brutto za

 1 rbh                            ( 73,17 PLN netto )

 1. Do napraw z tytułu nieumyślnych szkód spowodowanych przez pracowników MZK nie nalicza się narzutu z zysku i kosztów ogólnozakładowych.
 2. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

Cennik usług klimatyzacyjnych w pojazdach samochodowych na zewnątrz

Lp

Rodzaj  usługi

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 100g

121,95zł

150,00zł

2

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 200g

146,34zł

180,00zł

3

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 300g

170,73zł

210,00zł

4

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 400g

195,12zł

240,00zł

5

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 500g

219,51zł

270,00zł

6

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 600g

243,90zł

300,00zł

7

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 700g

268,29zł

330,00zł

8

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 800g

292,68zł

360,00zł

9

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 900g

317,07zł

390,00zł

10

Odgrzybianie klimatyzacji plus wymiana filtra kabinowego

40,65zł

50,00zł

11

Sprawdzenie szczelności klimatyzacji

48,78zł

60,00zł

12

Olej do sprężarki  100g

24,39zł

30,00zł

 Czynnik chłodzący używany do układu  - R1234yf    

                                                                                                                                                     Załącznik Nr  2      

                                  CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH BAZA MZK UL. CZERWONA 7

 

RODZAJ POJAZDU

                     

         CZAS POSTOJU

Do 1  godz.

 

Do ½ doby

Doba

Karnet

Ciężarowe do 3.5 t.

brutto

 

 

 

10,00

15,00

100,00

Samochody ciężarowe Ciągniki siodłowe+ przyczepy/naczepy od 3,5 t. do 12 t.

Autobusy do 25 miejsc

 

15,00

30,00

160,00

Samochody ciężarowe Ciągniki siodłowe+ przyczepy/naczepy

Powyżej 12 t.

Autobusy powyżej 25 miejsc

 

 

 

20,00

40,00

250,00

               

 

 

 

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

                                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                            CENNIK WYMIANY OGIMIENIA

 Samochody osobowe – felgi stalowe                                       Netto           Brutto

Wymiana opony 13"-14" z wyważeniem    - 1 szt.                   12,20 zł          15.00 zł        ( 4 szt.  –  60,00 zł )

Wymiana opony 15"-17" z wyważeniem    - 1 szt.                   16,26 zł          20,00 zł        ( 4 szt.  –  70,00 zł )

Wymiana kół  13"-14"z wyważeniem         - 4 szt.                                          50,00 zł

Wymiana kół  15"-17"z wyważeniem         - 4 szt.                                          60,00 zł

Samochody osobowe – felgi aluminiowe                                Netto           Brutto

Wym. opony , 13"- 14" z wyważ.        - 1 szt.                           16,26 zł        20,00 zł       ( 4 szt. – 70,00 zł )

Wymiana kół  13"-14"z wyważ.           - 4 szt.                                                60,00 zł

Wym. opony , 15"- 17"  z wyważ.      -  1 szt.                           18,29 zł        22,50 zł       ( 4 szt. – 80,00 zł )

Wymiana kół  15"-17"z wyważ.          - 4 szt.                                                70,00 zł

Samochody osobowe    –  ( SUV , VAN )                                   Netto           Brutto

Wymiana opony 18"- 19" z wyważeniem -  1 szt.                    20,33 zł         25.00 zł    ( 4 szt.  –  90,00 zł )

Wymiana koła  18"- 19" z wyważeniem  -  1 szt.                     18,29 zł         22,50 zł    ( 4 szt.  -   80,00 zł )

                                                                                                                            

Samochody dostawcze o rozmiarze koła  14” – 17”                               Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem    - 1 szt.                                                20,33 zł          25.00 zł    ( 4 szt.  –  100,00 zł )

Samochody ciężarowe  o rozmiarze koła  17,5” – 22,5”                         Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem     - 1 szt.                                                73,17 zł         90,00 zł

Wymiana opony bez wyważenia     - 1 szt.                                               64,04 zł         80,00 zł

Wymiana koła bez wyważenia   -      1 szt.                                                32,52 zł         40,00 zł

                               z wyważeniem –  1 szt.                                                40,65 zł         50,00 zł

Wymiana opony ( koło dętkowe )  – 1 szt.                                                 65,05 zł         80,00 zł

Przechowanie opon przez sezon  -   1 kpl.                                                19,52 zł          24,00 zł

Wymiana opony w innych pojazdach bez konieczności wyważenia koła  -  9,76 zł netto  -  12 zł brutto  za 1 sztukę

Cena naprawy opony na zimno, uzależniona jest od użytego do naprawy wkładu naprawczego lub kołka minikombi

  

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

 

                                                                                                               Załącznik Nr 4

CENNIK NA WOŻENIE REKLAM NA AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

 

1.Tabela

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

OKRES UMOWY

KWOTA BRUTTO

REKLAMA NA CAŁY AUTOBUS

 

-WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

10.824 zł

 

6 MIESIĘCY

5.658   zł

 

3 MIESIĄCE

2.952   zł

 

1 MIESIĄC

1.107   zł

REKLAMA NA JEDNĄ BURTĘ AUTOBUSU

 

- WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

7.380 zł

 

6 MIESIĘCY

3.813 zł

 

3 MIESIĄCE

2.091 zł

 

1 MIESIĄC

811,80 zł

REKLAMA NA TYŁ AUTOBUSU

 

- WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

6.765 zł

 

6 MIESIĘCY

3.567 zł

 

3 MIESIĄCE

1.845 zł

 

1 MIESIĄC

676,50 zł

 

 1. Jeżeli wpłata dokonywana jest na raty to doliczamy 5% do wartości brutto.
 2. PLAKATY DO FORMATU A2,B2

Jeden miesiąc po jednym miejscu plakatowym w 14 autobusach 440 zł plus 23% VAT.

Niepełny miesiąc (2 tygodnie, 3 tygodnie ) po jednym miejscu plakatowym  w 14 autobusach 330 zł. plus 23% VAT.

Przy fakturowaniu comiesięcznym ekspozycji dłuższych niż jeden miesiąc, doliczane jest 5% do każdej faktury.

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

                                                                               Załącznik nr 5

   PLANOWANY KOSZT 1 KM W UKŁADZIE KALKULACYJNYM DLA POJAZDU MECUS

 

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA BRUTTO

1

Płace i narzuty

 

Normalnie

100%

0,48

0,89

2

Materiały pędne, oleje i smary

 

0,64

3

Amortyzacja

 

0,22

4

Ogumienie

 

0,65

5

Naprawy eksploatacyjne

 

0,21

6

Ubezpieczenia

 

0,23

7

Koszty bezpośrednie

·         ogólnozakładowe

·         wydziałowe

0,46

8

Ogółem koszty

Zysk

2,92

0,58

3,33

0,67

9

Do zapłaty

 

3,50

4,00

         

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.