Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. Z o.o. w Skierniewicach za 2016 rok, w syntetyczny sposób przedstawia wyniki osiągnięte prze Spółkę w zakresie realizacji zadań rzeczowych i wartościowych, w odniesieniu do zakładanego planu.

Sprawozdanie obejmuje działalność spółki od 01 stycznia  2016 roku – do 31 grudnia 2016 roku.

Zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zasadami prowadzenia rachunkowości określonymi ustawą oraz innymi przepisami obowiązującymi w jednostkach gospodarczych.

Przedmiotem działalności MZK Sp. z o.o. jest przede wszystkim transport miejski.

W okresie sprawozdawczym Spółka była skoncentrowana przede wszystkim na realizacji zadań powierzonych jej na mocy umowy zawartej z Gminą Miastem Skierniewice w tym w szczególności:

- na przewozy autobusowe,

- na usługi zamawiania organizacji dystrybucji biletów komunikacji miejskiej,

- na usługi kontroli dokumentów przewozu osób korzystających z usług  organizowanych w ramach systemu komunikacji miejskiej w Skierniewicach.

Poza usługami z zakresu komunikacji zbiorowej Spółka prowadziła również inną działalność usługową.

 1. Najważniejsze przedsięwzięcia w 2016 roku:

I . Uczestnictwo w projekcie unijnym, w cel pozyskania środków na odnowę taboru komunikacji miejskiej.

- Projekt „ Zakup niskoemisyjnego taboru wraz z inteligentnymi systemami powiadamiania w mieście Skierniewice” – niestety nie otrzymał dofinansowania.

 1. Podpisanie umowy na przeprowadzenie testu autobusu firmy Solaris.

III. Kontrola ewaluacji poprzedniego projektu w miesiącu marcu zakończona pozytywnie.

 1. Informacja o zakończeniu pięcioletniego okresu trwałości projektu i trwałego zniszczenia dokumentów stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Wprowadzenie internetowej sprzedaży biletów okresowych.
 3. Uruchomienie dodatkowego punktu sprzedaży biletów w kasie Urzędu Miasta.

VII. Zawarcie nowej Umowy Wykonawczej na świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej, obowiązującej od dnia 15 czerwca 2016 roku.

Umowa została zawarta bezpośrednio na podstawie art. 22,ust.1, ptk.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym( Dz.U. z 2011r. nr 5 poz.13) i obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.

VIII. Zorganizowanie jubileuszu 40-lecia komunikacji miejskiej w Skierniewicach.

        W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zdarzenia , które miały by istotny wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki lub zagrażały płynności finansowej.

 1. ZAKRES USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Wedlów stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, MZK Sp z o.o. obsługiwała :

 • 7 linii zwykłych
 • 1 linię przyspieszoną
 • 5 linii specjalnych

2.1. Realizacja pracy przewozowej.

W okresie sprawozdawczym MZK  Sp. z o.o. w Skierniewicach, wykonała na regularnych liniach komunikacji miejskiej prace przewozową w wysokości  717.338 kilometrów. To mniej niż zakładał plan o 31.833 kilometrów .

Sprzedano - bilety jednorazowe – 524.818 szt.

     - bilety okresowe 30 dniowe 7.933 szt.

Przychód, jaki Spółka osiągnęła ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych  zamknął się kwotą 1. 229.590.18 zł

 • Struktura taboru komunikacji miejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała w inwentarzu autobusy  :

 • Solaris Urbino 12 - 4 szt.
 • Solaris Urbino 10- 6 szt.
 • Man - 5 szt.
 • Jelcz - 2 szt.
 • Volkswagen - 3 szt.
 • Ogółem spółka posiada 21 sztuk autobusów , którego średnia wieku wynosi 12 lat.

Spółka  posiada również w swoich zasobach pojazdy do świadczenia usług  przewozowych okazjonalnych oraz do celów gospodarczych:

- Autosan H11, Fiat Dukato, Ciągnik Ursus C-360 i 2 sztuki Volkswagenów T4.     

 • DZIAŁALNOŚĆ INEWSTYCYJNA

Na działalność inwestycyjną Spółka wydatkowała kwotę -  67.216,11 zł.

- Zamontowanie elektronicznego szlabanu na parkingu           – 10.716,43 zł

- Zakup pawilonu dla dyspozytorów oraz ochrony                -     12.966,68 zł

- Sporządzono Studium Wykonalności                                    -   25.000,00 zł

- Zamontowano klimatyzację                                                  -    10.898,00 zł                                  

- Rozbudowa monitoringu                                                           -  7.635,00 zł                                                   

 

Wydatki na inwestycje w stosunku do roku 2015 roku wzrosły o 157%.

3.1 Efekty nakładów inwestycyjnych:

Zakup pawilonu dla dyspozytorów, zamontowanie elektronicznego szlabanu oraz rozbudowa monitoringu zapewniła lepszy nadzór nad placem manewrowym oraz parkingiem.

W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobudowaliśmy własne przyłącze elektryczne na Stacji Paliw przy ul. Armii Krajowej oraz  wymieniliśmy  piece akumulacyjne w budynkach Stacji Paliw na klimatyzację co dało nam oszczędności w kosztach energii ok. 40 %.

Studium wykonalności projektu zostało zlecone do wykonania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO woj. Łódzkiego na zakup 10 szt. autobusów niskoemisyjnych.

Pomimo, że wniosek nie otrzymał dofinansowania Studium wykonalności zostanie ponownie wykorzystane do złożenia wniosku w roku bieżącym.

 1. Remonty bieżące

Wykonaliśmy remont kapitalny dwóch sanitariatów.  W pomieszczeniach na parterze wydzieliliśmy  sanitariat  dla kierowców parkujących swoje pojazdy na naszym parkingu w którym zamontowaliśmy kabinę prysznicową.

                                PRZYCHODY SPÓŁKI

Przychody Spółki tworzyły:

 • Przychody z działalności operacyjnej,
 • Przychody ze sprzedaży usług z działalności ubocznej,
 • Pozostałe przychody operacyjne

Tabela przychodów

2016 przychody

 

                                 KOSZTY

Koszty całokształtu działalności gospodarczej w 2016 roku wyniosły 13.562.663,70 zł w stosunku do planowanych 15.454.128 zł co stanowi 87,76 % planu.

                   Tabela struktury kosztów

 2016 koszty struk

              

 • Rekompensata

Przychody komunikacji zbiorowej za 2016 roku

 2016 tb1

 Koszty komunikacji zbiorowej za  2016 roku.

 2016 tb2

Rozliczenie rekompensaty

 2016 tb3

Wynik na komunikacji zbiorowej zamknął się wynikiem – 284.089,59 zł

W wyniku zmniejszenia kosztów rekompensaty o dodatnie wpływy z działalności ubocznej  o kwotę 22.533,57 zł należna dopłata do rekompensaty od Organizatora za 2016 rok wynosi 261.556,02 zł.