FAQ - PORADNIK

FAQ

Czy emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych?

Tak. W przypadku emerytów i rencistów  uprawnienie przysługuje do osiągnięcia  70 roku życia – na podstawie stosownej legitymacji ZUS lub aktualnego odcinka emerytury czy renty łącznie z dokumentem tożsamości..

Jaki jest termin ważności zakupionego biletu okresowego 30 dniowego?

Terminy ważności biletów okresowych rozpoczyna się z data wpisaną na bilecie w rubryce " ważny od "  a kończy datą wyciętą na bilecie " dzień/miesięc/rok ".

 • Przykład 1: bilet okresowy z datą ważności od 16.03.2018 r. jest ważny do 14.04.2018 r. włącznie, co oznacza, że następny bilet należy kupić z datą ważności od dnia 15.04.2018 r. Bilet ważny do godziny zerowej.
 • Przykład 2: bilet okresowy z datą ważności od 01.07.2018 ważny do 30.07.2018 włacznie . Następny bilet należy zakupić z datą ważności od dnia 31.07.2018 roku aby zachować ciągłość biletu okresowego.                                                                         Bilety okresowe są biletami 30 dniowymi !

Gdzie kupić bilety jednorazowe?

Jednorazowe bilety MZK Skierniewice  można nabyć w kilkunastu punktach sprzedaży – kioskach, sklepach, u kierowcy autobusu oraz przez aplikację w telefonie zbiletem.pl

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego oraz ważnego biletu na przewóz bagażu lub zwierząt kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej (opłata za bilet, opłata dodatkowa) w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania na konto MZK Sp. z o.o  w Skierniewicach  BS w Skierniewicach Nr konta 25 9297 0005 0175 3326 2010 0011 lub w siedzibie MZK w kasie biletowej ul. Czerwona 7.
 2. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu.
 3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu ,należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają umorzeniu. Odwołania przyjmuje PHU BATEX w środę godz.-14:00-16.:00 w Skierniewicach ul. Czerwona 7.
 4. Odwołania złożone na piśmie w ciągu 7 dni od wystawionych przez osoby kontrolujące bilety (wezwań do zapłaty) rozpatruje  firma wykonująca czynności rewizorskie.

Obecnie jest to firma PHU BATEX 00-646 Warszawa10 skr. pocztowa nr1.

Telefon 798 206 360.

Uwaga!

Nieuiszczenie opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w terminie 10 dni od daty jej wystawienia, spowoduje przymusowe ściągnięcie należności, z jednoczesnym doliczeniem dopłaty za czynności egzekucyjne. (Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.96 r. – Dz. U. nr 36 poz. 161 z 1991 r. z późn. zmianami; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 27.12.1985 r. – Dz. U. nr 1/86 poz.4.; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia – Dz. U. nr 91, poz. 354 z 1991 r.)

Jaki bagaż nie podlega opłacie?

Nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:

 1. małe zwierzęta domowe trzymane na kolanach lub rękach ,
 2. sprzęt i wózki inwalidzkie,
 3. wózki dziecięce, przewożone przez osobę jadącą razem z dziećmi,
 4. psy, będące przewodnikami osób ociemniałych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień.
 5. instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

.

Czy osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo i czy liczy się rok urodzenia czy też dokładna data urodzin?

Osoby starsze mogą jeździć liniami MZK za darmo od dnia 70 rocznicy urodzin. Liczy się dokładana data urodzin.

Na podstawie jakiego dokumentu osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo?

Na podstawie dowodu osobistego.

Czy można jechać bez biletu, gdy kierowca nie posiada ich w sprzedaży?

Brak możliwości zaopatrzenia się w bilet za przejazd u kierowcy nie upoważnia do przejazdu bez biletu. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

Czy kontroler ma prawo do skierowania autobusu pod komisariat policji?

W uzasadnionych przypadkach rewizor biletów ma prawo do zmiany trasy autobusu i skierowania
go do najbliższego komisariatu policji. Może to mieć miejsce np. w przypadku braku możliwości ustalenia danych osobowych pasażera podróżującego bez biletu. Powyższe jest zgodne ze znowelizowaną ustawą prawo przewozowe (Dz. U. z 1997 r. nr 101, poz. 629).

Jak zakupić bilet u kierowcy?

Pasażer w celu zakupu biletu jednorazowego u kierowcy w autobusie , powinien przygotować odliczoną kwotę   ( bez potrzeby wydawania reszty przez kierowcę ) i w ilości maksymalnie siedmiu monet.

Zakupiony bilet należy niezwłocznie skasować w kasowniku – dowodem opłaty za przejazd jest tylko bilet skasowany.

Do jakiego wieku młodzieży kształcącej się w gimnazjach lub szkołach średnich przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK?

Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiada młodzież ucząca się w szkołach podstawowych lub szkołach średnich i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21 lat.

Czy w trakcie urlopu właściciela imiennego biletu okresowego, może z niego korzystać zamieszkujący z nim członek rodziny?

Nie. Bilet imienny jest ważny wyłącznie dla osoby, której dane personalne (imię, nazwisko, adres) są naniesione w sposób trwały na rewersie tego biletu.

Gdzie i na jakich zasadach można zwrócić bilet okresowy 30 dniowy?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach. Jeżeli natomiast otrzymasz bilet inny od tego który został zamówiony skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie zbiletem.pl a my bezzwłocznie zbadamy sprawę i w uzasadnionych przypadkach zwrócimy Ci pieniądze.

Jak wygląda kontrola biletu elektronicznego?

Podczas kontroli wystarczy pokazać kontrolerowi bilet w aplikacji zbiletem. Osoba kontrolująca może zweryfikować bilet wzrokowo lub skanując kod QR. Pamiętaj, jeżeli korzystasz z biletu ulgowego, musisz posiadać legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi, i okazać go kontrolerowi wraz z biletem.                                                                                                                                                     

Co jeśli w trakcie kontroli biletu elektronicznego bateria w moim telefonie jest rozładowana?

Nie przejmuj się. Jeżeli masz problem z telefonem lub rozładowała Ci się bateria, pokaż kontrolerowi dokument tożsamości z numerem PESEL. Kontroler będzie mógł dzięki temu sprawdzić czy masz ważny bilet.

Czy można skorzystać z ulgi posiadając Skierniewicką Kartę Dużej Rodziny?

 Z dodatkową ulgą 50 % na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XVI/127/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice uprawnione są osoby legitymujące się kartą Skierniewicka Rodzina PLUS.

Kto w Skierniewicach uprawniony jest do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską?

Do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. uprawnieni są:

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”, wraz z dokumentem tożsamości.
 3. Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
 4. Dzieci w wieku do 4 lat , na podstawie oświadczenia opiekuna.
 5. Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu.
 6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność
 7. Opiekun dzieci i młodzieży, który:
  1. podróżuje z uprawnionym,
  2. podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek.
 8. Inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , osoby o znacznym stopniu niesprawności i opiekunowie tych osób – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
 10. Uczniowie – realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych
 11. Zasłużeni dla Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu

II      Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw      szczególnych:

 1. Posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora

( art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora )

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego , ( art. 16ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).
 2. Przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę ( art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).

Czy pasażer może dowolnie łączyć bilety by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd?

Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (ulgowych i normalnych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie.

Czy mogę zwrócić bilet okresowy MZK Skierniewice zakupiony na www.zbiletem.pl ? http://www.zbiletem.pl?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach lub z Infospread Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego https://zbiletem.pl/kontakt na stronie zbiletem.pl

Jeżeli natomiast otrzymasz bilet inny od tego który został zamówiony skontaktuj się z Infospread Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego https://zbiletem.pl/kontakt na stronie zbiletem.pl , a my bezzwłocznie zbadamy sprawę i w uzasadnionych przypadkach zwrócimy Ci pieniądze.

Czy mogę zwrócić bilet okresowy MZK Skierniewice zakupiony w kasie MZK Skierniewice lub w kasie Urzędu Miasta Skierniewice?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe, które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (46) 833-30-97