REGULAMIN PRZEWOZU

REGULAMIN PRZEWOZU

PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO

ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH Sp. z o.o.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu

   środkami gminnego transportu zbiorowego organizowanego, wykonywanego i nadzorowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o. 96 – 100 Skierniewice ul. Czerwona 7 tel./fax.046 8333097

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   a. pojeździe – rozumie się przez to określenie w ust. 1 środki transportowe Miejskiego Zakładu Komunikacji w

      Skierniewicach Sp. z o.o.

   b. przewoźniku – rozumie się przez to wykonującego usługi przewozowe Miejski Zakład Komunikacji w

      Skierniewicach Sp. z o.o. zwany dalej MZK.

   c. przewozie – rozumie się przez to przewóz osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt wykonywany przez przewoźnika

   d. pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu lub przebywa w pojeździe.

   e. kasowaniu biletu – rozumie się przez to wycięcie otworów na bilecie w kasowniku-dziurkaczu lub uzyskanie

   nadruku poprzez włożenie biletu do kasownika.

3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się zajęcie miejsca w autobusie.

 

§ 2

1. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez personel Nadzoru

   Ruchu MZK, kierujących pojazdami oraz kontrolerów biletów.

2. W przypadku zmiany trasy kierujący pojazdem jest obowiązany poinformować pasażerów o zmianie przebiegu

   ustalonej trasy.

 

§ 3

1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw lub opóźnień w ruchu pojazdów albo zmian

   kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic,

   zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami wydanymi przez organy

   nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze

   porządkowym lub administracyjnym.

2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo

   kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii

   przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem linii zastępczej.

 

§ 4

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.

2. Rzeczy znalezione w pojeździe można odbierać w MZK Skierniewice ul. Czerwona 7.

 

Rozdział II

Przewóz osób

§ 5

Przewoźnik jest obowiązany umieścić w pojazdach informacje o adresie swojej siedziby, numerze telefonu informacyjnego, taryfie przewozowej oraz o kategoriach osób uprawnionych do opłaty ulgowej lub bezpłatnych przejazdów.

 

§ 6

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu się

   pojazdu.

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

   a. w trakcie ruchu pojazdu,

   b. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

   c. w trakcie zamykania drzwi pojazdu,

   d. po sygnale poprzedzającym uruchomienie lub odjazd pojazdu.

3. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku trasy ( linii ).

4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest po zakończeniu czynności związanych ze zmianą

   kierunku jazdy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających. W czasie manewrów pojazdu na

   przystankach krańcowych pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

 

§ 7

Pasażerowie stojący w pojeździe podczas jazdy powinni trzymać się uchwytów i poręczy.

 

§ 8

Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „ na żądanie ” powinien wcześniej o tym uprzedzić kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku powinna dać wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki. Czynności powyższe winne być dokonane w czasie zapewniającym możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu na przystanku.

 

§ 9

Kierujący pojazdem sygnalizuje odjazd z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu a wysiadające opuściły pojazd.

 

§ 10

1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym ( piktogramem ) miejsca dla:

   a. osób z dzieckiem na ręku ( które przeznaczone są także dla kobiet w ciąży ),

   b. inwalidów ( osób niepełnosprawnych ).

2. Pasażer, który zajmie tak oznaczone miejsce, obowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych.

 

§ 11

Pasażer po wejściu do pojazdu jest obowiązany bezzwłocznie skasować bilet. W przypadku zakupu biletu u kierowcy, pasażer zobowiązany jest wejść do autobusu pierwszymi drzwiami, kupić bilet zanim autobus ruszy z przystanku, a następnie bezzwłocznie skasować zakupiony bilet. Pasażer przy zakupie biletu zobowiązany jest mieć odliczoną gotówkę.

 

§ 12

1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w przewozie mogą być usunięte z pojazdu lub niedopuszczone

   do przewozu.

2. Osoby uciążliwe dla podróżnych, nie posiadające ważnego biletu lub odmawiające opłacenia należności za przewóz

   mogą być wyproszone z pojazdu.

3. Pasażerowi, o którym mowa w ust 1 i 2 nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

 

§ 13

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np.: zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy policji lub placówki służby zdrowia.

 

§ 14

W pojazdach zabrania się:

 1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymywania poza przystankiem,
 2. używanie w nieuzasadnionych przypadkach sygnału alarmu,
 3. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 4. wychylania się z pojazdu i opierania się drzwi podczas jazdy
 5. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach,
 6. siadania na podłodze lub schodach pojazdu,
 7. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
 8. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych pasażerów lub zniszczenie pojazdu,
 9. przebywania w łyżworolkach, na wrotkach lub deskorolkach,
 10. gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 11. żebrania i sprzedaży obnośnej,
 12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 13. nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody MZK,
 14. przewozu rowerów .

 

 

Rozdział III

Przewóz bagażu ręcznego

§ 15

1. Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu w pojeździe, tak

   aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności

   kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

§ 16

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub

     ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,

2. przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

3. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

4. przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,

5. przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 17

Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:

1. małych zwierząt domowych innych niż psy, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w

     odpowiednim opakowaniu ( w koszach, skrzynkach, klatkach ) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody,

2. psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy lub na

     ręku a osoba przewożąca psa posiada w czasie przewozu ważne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa

     przeciwko wściekliźnie.

 

§ 18

Na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów pasażer jest obowiązany:

 1. zdjąć z pleców przewożony bagaż (plecak, torba, worek itp.) jeżeli jego rozmiar lub rodzaj może utrudnić innym osobom korzystanie z pojazdu,
 2. opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie

       dla innych pasażerów lub mienia, lub jest uciążliwe dla pasażerów (z powodu hałasu, wyglądu, zanieczyszczenia

       itp.),

3.   opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w §16 regulaminu.

 

§ 19

 1. Pasażer obowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.
 2. Za rzeczy (bagaż) i zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
 3. Pasażer odpowiada za szkody powstałe z jego winy

 

Rozdział IV

Kontrola biletów

§ 20

Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów oraz personel Nadzoru Ruchu MZK posiadający

(w czasie przeprowadzania kontroli biletów) na widocznym miejscu identyfikator zawierający:

 1. napis Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o.,
 2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,
 3. zdjęcie kontrolującego,
 4. okres ważności,
 5. zakres upoważnienia, pieczęć i podpis wystawcy.

Kontrolę biletów może również przeprowadzać osoba prowadząca pojazd bez wyżej wymienionego identyfikatora.

§ 21

 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet i wręczyć go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.
 2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania wręczyć kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

 

§ 22

 1. Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.
 2. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.
 3. Nieważny jest bilet zniszczony, nieprawidłowo skasowany albo użyty wcześniej przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu lub bez ważnego dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego

 

§ 23

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego oraz ważnego biletu na przewóz bagażu lub zwierząt kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej (opłata za bilet, opłata dodatkowa).
 2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu.
 3. Kontroler uprawniony jest również do uniemożliwienia- bez użycia siły fizycznej- opuszczenia pojazdu przez pasażera, nie posiadającego ważnego biletu. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
 4. Pasażer uporczywie odmawiający okazania dokumentu tożsamości może być dowieziony do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
 5. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu.
 6. Odwołania złożone na piśmie w ciągu 7 dni od wystawionych przez osoby kontrolujące bilety (wezwań do zapłaty) rozpatruje MZK i firma wykonująca czynności rewizorskie.

 

§ 24

 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony albo używany przez osobę nieuprawnioną - kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
 2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu MZK zawiadamia prokuratora lub policję.

Obowiązuje od dnia 01,03.2012r

PODSTAWA PRAWNA : UCHWAŁA RADY MIASTA W SKIERNIEWICACH NR XX/15/12 Z DNIA 27 stycznia 2012R

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                           MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

                                                                                                                          Winicjusz Nowak