REGULAMIN PRZEWOZU

REGULAMIN PRZEWOZU

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXXVIII/151/2021

Rady Miasta Skierniewice z dnia.22.12.2021 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB ORAZ ICH BAGAŻU

W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • § 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
 • uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Skierniewice w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice;
 • organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora publicznego transportu zbiorowego, którym jest Miasto Skierniewice;
 • przewoźniku – rozumie się przez to wykonującego usługi przewozowe Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach zwany dalej MZK;
 • pojeździe – rozumie się przez to określenie środka transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach wykorzystywanego do realizacji przewozu w ramach usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę przewozu lub przebywa  w pojeździe;
 • przewozie – rozumie się przez to przewóz osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt wykonywany przez przewoźnika, na podstawie dokumentu przewozu;
 • sposobie zawarcia umowy – rozumie się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży, a w pozostałych przypadkach przez zajęcie miejsca w autobusie;
 • dokumencie przewozu – rozumie się przez to bilet w formie papierowej lub elektronicznej i/lub dokument, potwierdzający uprawnienie do korzystania z przewozów ulgowych lub bezpłatnych;
 • skasowaniu biletu – rozumie się przez nadanie biletowi cech ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu poprzez :
  1. prawidłowe umieszczenie biletu w formie papierowej w kasowniku i uzyskanie nadruku  z kasownika,
  2. prawidłowy zakup biletu przez elektroniczną aplikację mobilną zgodnie z zasadami sprzedaży biletów elektronicznych (Bilet komunikacji miejskiej w Skierniewicach w wygodnej aplikacji mobilnej);
 • przystanku – należy przez to rozumieć oznakowane właściwym znakiem drogowym miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów z pojazdu;

11) kontroler biletów – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozowych.

 1. 2. Zasady korzystania z biletu elektronicznego są w załączniku (Bilet komunikacji miejskiej w Skierniewicach w wygodnej aplikacji mobilnej) do niniejszego regulaminu.
 • § 2. Usługa przewozu świadczona przez Przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowana jest:
 • na obszarze Miasta Skierniewice;
 • na określonych, w umowie zawartej z Organizatorem, liniach komunikacyjnych, zgodnie  z obowiązującymi rozkładami jazdy.
 • § 3. 1. Przewóz osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, odbywa się na podstawie dokumentów przewozu, których rodzaje określa taryfa, ustalona przez Organizatora.
 1. 2. Taryfa, o której mowa w ust.1 określa ceny biletów, wysokość opłat za przewóz bagażu oraz wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów bezpłatnych i ulgowych na podstawie posiadanych dokumentów.
 • § 4. 1. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez personel Nadzoru Ruchu MZK, kierujących pojazdami oraz kontrolerów biletów.
  1. W przypadku zmiany trasy kierujący pojazdem jest obowiązany poinformować pasażerów  o zmianie przebiegu ustalonej trasy.
  2. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojazdach informację o aktualnym cenniku przewozu, grupach osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych oraz o wysokości opłat dodatkowych pobieranych w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.
 • § 5. 1. Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u przewoźnika, o ile powstały one na skutek winy pasażera.
 1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw lub opóźnień w ruchu pojazdów albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami wydanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
 2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem linii zastępczej.
 • § 6. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.
 1. 2. Rzeczy znalezione w pojeździe można odbierać w MZK Skierniewice ul. Czerwona 7.
 • § 7. 1. Opłatę za przejazd pasażer wnosi poprzez:
 • skasowanie biletu podlegającego kasowaniu niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Obowiązkiem pasażera jest sprawdzenie uzyskania nadruku z kasownika. Bilet bez nadruku nie stanowi wniesienia opłaty za przejazd. W przypadku braku możliwości skasowania biletu w pojeździe pasażer obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt kierowcy pojazdu;
 • zakup biletu niepodlegającego kasowaniu w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami (bilet komunikacji miejskiej w Skierniewicach w wygodnej aplikacji mobilnej); bilet zakupiony niezgodnie z ww. regulaminem nie stanowi wniesienia opłaty za przejazd;
  1. Zakupu biletu u kierowcy dokonuje się w czasie postoju pojazdu, na przystanku, niezwłocznie po wejściu do pojazdu przednimi drzwiami, za odliczoną kwotę. Wyłącznie odliczona kwota gwarantuje zakup biletu u kierowcy, z zastrzeżeniem ust.3 pkt. 2.Zakupiony bilet należy niezwłocznie skasować w kasowniku.
 1. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu, gdy pasażer:
 • nie posiada odliczonej kwoty;
 • zamierza za niego zapłacić bilonem w liczbie monet wymagającej czasochłonnego przeliczenia utrudniającego kierowcy realizację rozkładu jazdy,
 • zamierza zapłacić za niego banknotem o nominale znacznie przekraczającym jego wartość/lub uniemożliwiającym kierowcy wydanie reszty.

 

Rozdział 2

Przewóz osób

 • § 8. 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny dokument przewozu w trakcie realizacji przewozu, w przypadku biletów jednorazowych i biletów elektronicznych skasować bilet niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe i okazywać go na żądanie kontrolującego.
 1. Dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych na nim danych jest nieważny.
 2. Pasażer korzystający z uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego ważny dokument uprawniający go do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.
 3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.
 4. Bilet jest ważny tylko na dany kurs w pojeździe, w którym został skasowany.
 • § 9. 1. Pasażer wsiada do pojazdu i z niego wysiada wyłącznie na wyznaczonych w tym celu przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Przy zachowaniu maksymalnej ostrożności.
 1. Pasażer zajmujący w pojeździe miejsce stojące, przez cały czas przewozu, powinien trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Pasażer zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” powiadamia o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a osoba zamierzająca wsiąść do pojazdu powiadamia o tym kierującego poprzez zajęcie widocznego miejsca na przystanku. Czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 3. Przystanki na żądanie są stosownie oznaczone w rozkładzie jazdy oraz na tablicach przystankowych.
 4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W czasie tych czynności pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 5. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.
 6. Kierujący pojazdem sygnalizuje odjazd z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu a wysiadające opuściły pojazd.
 7. Pasażerowie winni zajmować w autobusie miejsca w taki sposób, aby nie utrudniać kierującemu pojazdem pola widzenia oraz obowiązani są zachować się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innym współpasażerom oraz nie utrudniać kierującemu prowadzenia pojazdem.
 • § 10. 1. W pojeździe znajdują się wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (symbolizującym dane uprawnienie) miejsca dla:

1) osób z niepełno sprawnościami , starszych lub o ograniczonej zdolności ruchowej; 2) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dzieckiem w wózku dziecięcym; 3) kobiet w widocznej ciąży, opiekunów z dzieckiem na ręku.

 1. 2. Pasażerowie, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc wskazanych w ust. 1. Pozostali pasażerowie zobowiązani są do zwolnienia oznaczonych miejsc na każde żądanie osoby uprawnionej.
 • § 11. 1. Pasażer ma prawo:
 • do wyczerpujących informacji o kursowaniu pojazdów oraz o warunkach przewozów osób, zwierząt i rzeczy;
 • oczekiwać od przewoźnika dostosowywania pojazdu do swoich potrzeb, a w szczególności do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi;
 • do godziwych i bezpiecznych warunków podróżowania zgodnie z rozkładem jazdy;
 • do uzyskiwania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i u uwagi;
 • do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej, obsługi przez przewoźnika i osoby kontrolujące.
 • § 12. 1. Pasażer jest zobowiązany do:
 • stosowania się do komunikatów i znaków informacyjnych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz do wskazówek i poleceń kierującego pojazdem;
 • oddania znalezionej rzeczy w pojeździe kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela dyspozytor Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach pod numerem telefonu 46/8333097.
 • § 13. 1. Zabrania się:
 • utrudniania kierującemu pojazdem jego prowadzenia, np. poprzez zajmowanie miejsca w pobliżu kierującego pojazdem, ograniczającym jego pole widzenia;
 • rozmowy z kierującym pojazdem;
 • nieuzasadnionego sygnalizowania odjazdu lub zatrzymania się;
 • otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy;
 • przebywania w pojeździe osobom, które poprzez swój wygląd lub zachowanie są uciążliwe dla podróżnych, w szczególności:
  1. osobom zachowującym się agresywnie,
  2. osobom brudnym, niechlujnym wyglądzie lub odrażającym zapachu,
  3. osobom żebrzącym,
  4. osobom w inny sposób uciążliwych dla pozostałych pasażerów;
 • spożywania wszelkich napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, używania tzw. e-papierosów, zażywania substancji odurzających;
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
 • śmiecenia w pojeździe i na przystankach;
 • wyrzucania przez okno lub drzwi pojazdu jakichkolwiek przedmiotów;
 • wychylania się przez okno, jazdy na stopniach lub opierania się o drzwi podczas jazdy; 11) handlu obnośnego w pojazdach.
 • § 14. Pasażer, który zachowuje się w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 12 może zostać upomniany przez kierującego pojazdem lub kontrolera biletów, a po bezskutecznym upomnieniu może zostać usunięty z pojazdu siłą, przez upoważnione organy porządkowe, z możliwością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • § 15. W sytuacji określonej w ust. 13 pasażerowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupionego biletu.
 • § 16. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np.: zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy policji lub placówki służby zdrowia.

 

Rozdział 3

Przewóz bagażu

 • § 17. 1. Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu w pojeździe, tak aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 1. 2. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 • § 18. Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletowego powinien zdjąć z pleców plecak, torbę lub inny podręczny bagaż o znacznych gabarytach i przewozić go w sposób nieutrudniający podróży innym. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
 • § 19. Zabrania się pasażerom przewożenia w pojazdach:
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;
 • przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody;
 • przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
 • przedmiotów wywołujących odczucie odrazy.
 • § 20. 1. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
  1. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest uciążliwe z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia, itp.
  2. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w §16 regulaminu.
  3. Podróżny winien posiadać przy sobie i okazać na żądanie kierowcy lub kontrolerów aktualne, wymagane stosownymi przepisami prawa, świadectwa szczepienia przewożonego zwierzęcia.
 • § 21. 1. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka (zarówno w wózku jaki i poza nim) odpowiada rodzic lub opiekun.
 1. Wózek winien być tak umieszczony w pojeździe, aby nie był narażony na zniszczenie i nie powodował zagrożenia dla innych podróżnych oraz uszkodzenia pojazdu.
 2. Wózki inwalidzkie, w tym z napędem elektrycznym, powinny być ustawione w wyznaczonym miejscu tyłem do kierunku jazdy, zablokowane za pomocą hamulca oraz zabezpieczone pasami bezpieczeństwa o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu.

 

Rozdział 4

Kontrola biletów

 • § 22. 1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kierowcy autobusów, kontrolerzy biletów oraz pracownicy, którzy w imieniu przewoźnika sprawują kontrolę i nadzór nad przewozami.
 1. 2. Osoby wymienione w ust. 1 podczas wykonywania czynności kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu posiadają w widocznym miejscu identyfikator służbowy zawierający:
 • napis Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Skierniewicach;
 • numer identyfikacyjny kontrolującego;
 • zdjęcie kontrolującego;
 • okres ważności dokumentu;
 • zakres upoważnienia;
 • pieczęć i podpis wystawcy .
 • § 23. 1. Pasażer, podczas kontroli, obowiązany jest na żądanie kontrolującego, okazać ważny bilet (w przypadku korzystania z przewozu na podstawie biletu ulgowego bilet wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi), a pasażer korzystający z przewozu bezpłatnego, dokument poświadczający uprawnienie do takiego przewozu lub bilet elektroniczny w celu odczytania jej zawartości.
  1. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu w formie papierowej lub zapisanego na karcie biletu elektronicznego lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, kontrolujący ma prawo pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty.
  2. Podstawę do nałożenia należności wymienionych w ust. 2 stanowią w szczególności:
 • przejazd bez ważnego biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
 • przewóz bagażu i zwierząt z naruszeniem przepisów o ich przewozie;
 • przejazd z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację;
 • przejazd z biletem okresowym imiennym wystawionym na inną osobę lub bez wpisanych danych osobowych;
 • skasowanie/zarejestrowanie biletu przez pasażera po ogłoszeniu kontroli biletowej;
 • legitymowanie się nieskasowanym biletem papierowym lub niezarejestrowanym przy wejściu do pojazdu biletem zakupionym za pomocą telefonu komórkowego;
 • spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu operatora.
 • § 24. 1. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu.
  1. Kontroler uprawniony jest również do uniemożliwienia- bez użycia siły fizycznej- opuszczenia pojazdu przez pasażera, nie posiadającego ważnego biletu. W razie odmowy uiszczenia opłat  i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
  2. Pasażer uporczywie odmawiający okazania dokumentu tożsamości może być dowieziony do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
  3. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu i upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu.
 • § 25. Dokument przewozu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest podrobiony lub przerobiony, kontroler zatrzymuje za pokwitowaniem. Dokument zostanie przekazany prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 • § 26. 1. Reklamacje oraz skargi i uwagi pasażerów dotyczące pracy kontrolerów oraz usług przewozu przyjmuje i rozpatruje Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Skierniewicach.
 1. Odwołania złożone na piśmie w ciągu 7 dni od wystawionych przez osoby kontrolujące bilety (wezwań do zapłaty) rozpatruje MZK i firma wykonująca czynności rewizorskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przewozowe.