Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z.o.o w Skierniewicach

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z.o.o w Skierniewicach

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z.o.o w Skierniewicach
Właściwa treść Deklaracji Dostępności.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Data publikacji strony internetowej: 2014-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2022-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ocena serwisu przez portal Tingtun Cheker http://checkers.eiii.eu/ jest na poziomie 99,86%
Intencją Miejskie Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).
W tym celu na bieżąco staramy się wdrażać poprawki i udoskonalać stronę internetową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. aby jak najlepiej przygotować ją do potrzeb osób z niej korzystających, jednocześnie dostosować stronę do wymogów ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Link do polskiego tłumaczenia wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG 2.1): http://wcag21.fdc.org.pl/

Ułatwienia na stronie:
• podwyższony kontrast
• kontrast elementów nietekstowych
• możliwość powiększania wielkości tekstu na stronie
• czytnik tekstu ( tekst na mowę )

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23:. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z cyfrową dostępności strony internetowej, dostępnością architektoniczną lub dostępnością informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 833 30 97 lub wysyłając wiadomość tekstową na numer 665 872 999 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności: cyfrowej , architektonicznej , informacyjno- komunikacyjnej . (Wniosek o zapewnienie dostępności)
Informacja dotycząca postępowania odwoławczego (informacje na temat procedury).
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. UL. CZERWONA 7, 96-100 SKIERNIEWICE – SIEDZIBA .
Główne wejście do budynku znajduje się około 20 m od ulicy Grzybowej. Do budynku prowadzą trzy wejścia , dwa od ulicy Grzybowej , trzecie znajduje się w tylnej części budynku(plac manewrowy autobusów) . Budynek zakładu podzielony jest na dwie części . Pierwsza część budynku jest dwukondygnacyjna ,poziom 0 i poziom +1. Znajdują się w niej na poziomie 0; pomieszczenia magazynowe , pokój kierowników działów ,oraz toaleta ogólnodostępna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami . Na poziom +1 można dostać się schodami , które znajdują się w głównym holu przy głównym wejściu do budynku. Na tym poziomie znajdują się pomieszczenia biurowe , kasa oraz pomieszczenia socjalne . Druga część budynku to hala serwisowo- warsztatowa .
Wszystkie wyżej wymienione wejścia do budynku nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach ( progi ). Budynek nie posiada również windy i platform dla osób z niesprawnościami ruchowymi.
W obiekcie na poziomie 0 , znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak do skorzystania z nich potrzebna jest pomoc osób trzecich ( progi w drzwiach wejściowych do budynku) .Przed budynkiem, przy głównym wejściu, znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody.
W budynku nie ma: systemów naprowadzania dźwiękiem, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym . Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza migowego on-line .
Wszystkie informacje i sprawy dotyczące zakresu usług naszej firmy można uzyskać; na stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl, lub pod numerem tel. 46 833 30 97 wew.20 sekretariat w godz.07:00-15:00 wew.22 dyspozytornia w godz.15:00-07:00, lub osobiście ul .Czerwona 7 Skierniewice . Osobisty kontakt osobom niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami ułatwić może umieszczone , przy głównym wejściu do budynku biurowego, urządzenie przywołujące naszego pracownika , oraz interkom, przez który można z pracownikiem bezpośrednio porozmawiać.