ARTYKUŁY ARCHIWALNE

UWAGA ! Tracą ważność karty rabatowe MZK Skierniewice, wydawane przed 1 lipca 2019 roku

Z dniem 1 lipca 2019 tracą ważność karty rabatowe na paliwo i usługi mechaniczne wykonywane przez MZK Skierniewice

Zasady wydawania nowych kart rabatowych przedstawiamy w regulaminie poniżej .

I - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Klientów w Programie Rabatowym organizowanym przez Organizatora Programu - wystawcę i właściciela Karty rabatowej - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7.
 2. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Klient akceptuje poprzez pobranie Karty Rabatowej.
 3. Program prowadzony jest na terenie Skierniewic przy ulicy: Czerwonej 7 i Armii Krajowej 4.
 4. Karta rabatowa uprawnia do uzyskania zniżek i rabatów na zakup paliwa na stacjach paliw MZK Sp. z o.o. przy ulicy Czerwonej i ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach oraz z korzystania z ofert specjalnych na usługi oferowane przez MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7
 5. Aktualne informacje dotyczące zniżek i rabatów publikowane są w załączniku do regulaminu pod adresem www.mzkskierniewice.pl
 6. Organizator programu nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z Karty Rabatowej przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Karty Rabatowej w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może skutkować cofnięciem przez Organizatora części lub wszystkich przysługujących Klientowi z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym wykluczeniem z udziału w Programie, przy czym zastosowany przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 8. Wystawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na Stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl

        9. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Klient jest uprawniony do natychmiastowej rezygnacji z udziału w Programie.

 

II - Warunki przystąpienia do Programu Rabatowego

        

 1. W Programie może wziąć udział Klient – osoba fizyczna, która osobiście dokonuje zakupów Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez Klienta zakupu paliwa w Punktach Sprzedaży za kwotę powyżej 300 zł. w okresie jednego miesiąca kalendarzowego oraz akceptacja Regulaminu Programu dostępnego w siedzibie organizatora Programu oraz na stronie www.mzkskierniewice.pl .
 3. Zakup paliwa w Punktach Sprzedaży MZK Sp. z o.o. należy udokumentować przedłożeniem paragonów na kwotę ustaloną w pkt.2 i dołączeniem ich do formularza zgłoszeniowego.
 4. Karty rabatowe obowiązujące dotychczas z dniem 1 lipca 2019 r. tracą ważność i zostaną wymienione Klientom sukcesywnie w momencie zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu Rabatowego bez konieczności dokumentowania zakupów ale z zachowaniem pkt.6.
 5. Akceptacja Regulaminu Programu Rabatowego następuje poprzez pobranie Karty Rabatowej.
 6. W ramach przystąpienia do Programu Klient bezwzględnie musi wypełnić dostępny w Punkcie Sprzedaży Formularz Zgłoszeniowy, podpisując go i przekazując Sprzedawcy.
 7. Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego i pozostawionego w Punkcie Sprzedaży, do Konta i Karty Rabatowej Organizator określa na okres do 3 dni roboczych.
 8. Przyznanie Karty Rabatowej następuje w Punkcie Sprzedaży na wniosek Klienta po spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie.
 9. W Programie obowiązuje zasada, że dla jednego Klienta – osoby fizycznej wydawana jest jedna Karta Rabatowa za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 10. Karta rabatowa zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny, przypisany Klientowi i tożsamy      z numerem zawartym w Formularzu Zgłoszeniowym.
 11. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel Karty Rabatowej.
 12. Z rabatów przysługujących właścicielowi karty nie mogą korzystać osoby trzecie oraz firmy.
 13. Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze Punktów Sprzedaży MZK Sp. z o.o., nie później niż przed wystawieniem paragonu fiskalnego.
 14. Karta rabatowa jest ważna bezterminowo do odwołania.
 15. Rabaty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm oraz instytucji przyznawane są w formie negocjacji z osobą odpowiedzialną za Program Rabatowy w MZK Sp. z o.o.

III - Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest Organizator Programu Rabatowego
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego.
 6. Dostęp do treści podanych danych jest możliwy w siedzibie Organizatora lub w Punkcie Sprzedaży.
 7. Klient podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych przez Organizatora
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 9. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz Formularzy Zgłoszeniowych niepodpisanych.
 10. Organizator nie odpowiada za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie.
 11. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji na podstawie Formularza Zmiany Danych, który jest dostępny w Punkcie Sprzedaży.
 12. Wypełniony i podpisany Formularz Zmiany Danych Klient składa w Punkcie Sprzedaży.
 13. Organizator Programu dokona zmiany/uzupełnienia/ danych osobowych Klienta w terminie do 3 dni od daty złożenia Formularza Zmiany Danych w Punkcie Sprzedaży.
 14. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi zmiany/uzupełnienia danych osobowych, Organizator może odmówić wymiany Karty Rabatowej.
 15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niezgłoszenia zmiany/uzupełnienia danych osobowych przez Klienta.
 16. Klient ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 17. Wycofanie zgody wymaga pisemnego wypełnienia Formularza Zarządzania Danymi Osobowymi, dostępnego w Punkcie Sprzedaży i złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza w Punkcie Sprzedaży.

     18. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie i niezwłocznym zwrotem wydanej Karty Rabatowej.

IV - Utrata, wymiana karty rabatowej 

 1. Klient fakt utraty Karty Rabatowej zobowiązany jest najpóźniej w terminie 48h od chwili utraty Karty Rabatowej zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Punkcie Sprzedaży.
 2. Ryzyko związane z utratą Karty Rabatowej nie obciąża Organizatora, jeżeli Klient nie dokonał zgłoszenia utraty Karty Rabatowej w trybie określonym w pkt IV.1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wymiana Karty Rabatowej na nową obowiązuje tylko w przypadku utraty bądź zniszczenia Karty Rabatowej.
 4. W przypadku uszkodzenia Karty Rabatowej, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt  w formie pisemnej na Formularzu Wymiany Karty Rabatowej w Punkcie Sprzedaży.
 5. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Formularza Wymiany Karty Rabatowej Organizator przyjmie do wymiany zniszczoną/uszkodzoną Kartę, a wyda Uczestnikowi nową Kartę Rabatową.
 6. W momencie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Rabatowej upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Klienta o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości.
 7. W przypadku braku zgodności podanych danych z danymi przypisanymi do zgłoszonej Karty Rabatowej, Organizator może odmówić wymiany na nową.

        8. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub uszkodzenia Karty Rabatowej Organizator nie odpowiada za żadne nieuprawnione jej użycie.

V - Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje i uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora.

        2. Reklamacje i uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.

 

Załącznik do Regulaminu Programu Rabatowego

MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

Rabat przysługujący posiadaczom Karty Rabatowej

Artykuł/Usługa

Wysokość rabatu

Benzyna Pb 98

0,04 zł. / L

Benzyna Pb 95

0,04 zł. / L

Olej napędowy

0,04 zł. / L

Gaz LPG

0,04 zł. / L

   

Obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.