ARTYKUŁY ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE konkurs na kredyt pomostowy 2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Nr zamówienia: MZK.07.P.2018

1. Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach
96 – 100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel./faks: 46 833 30 97

internet: http:// www.mzkskierniewice.pl
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia - usługa:

KONKURS OFERT NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU POMOSTOWEGO (W ROZUMIENIU ART. 69 UST. 1 PRAWA BANKOWEGO) DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

( CPV) 66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej p.n.:
Przyjazna Komunikacja w Skierniewicach – zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej.

Pakiet Nr 1
Kwota kredytu pomostowego – 6.100.000,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu środków unijnych na realizację w/w projektu.

Pakiet Nr 2
Kwota kredytu pomostowego – 2 .251.507,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Deklaracja podatku VAT.

Pakiet Nr 3
Kwota kredytu pomostowego – 3.648.493,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – poręczenie Urzędu Miasta Skierniewice.

3.2. Waluta kredytu – waluta, w jakiej udzielony jest kredyt i w jakiej prowadzony jest rachunek kredytu – PLN.

3.3. Niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej dokumenty Zamawiającego - do pobrania w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnienie terminu odbioru lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wniosek złożony Zamawiającemu, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się pokryć koszty przesyłki.

3.4. Zamawiający zastrzega w trakcie trwania postępowania i umowy możliwość odmowy przekazania dokumentów, które według Zamawiającego naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1. Okres kredytowania – okres liczony od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu.
Pakiet Nr 1 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 2 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 3 – 01.10.2018 – 30.09.2023.
4.2. 
Okres spłaty kredytu – okres liczony od dnia określonego w umowie kredytu jako termin spłaty pierwszej raty kredytu do dnia określonego jako ostateczny termin spłaty kredytu. 

Pakiet Nr 1 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 2 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 3 – od dnia określonego w umowie kredytu - 5 lat.

5. Kontakt z wykonawcami
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
GRAŻYNA KACZYŃSKA – Prokurent, tel./fax 46 833 30 97, tel. kom. 697 599 806
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

6. Projekt umowy kredytowej przedłoży Wykonawca.

7. Kryterium oceny ofert
Cena oferty – waga 100 %
Cena: całkowity koszt kredytu.

Dla celu tylko i wyłącznie porównania składanych ofert przyjmuje się wyliczenie ceny na dzień 1 kwietnia 2018 r.

8. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie ( I piętro) lub przesłać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
w terminie do 30.04 2018 r.

9. Warunki i postanowienia dodatkowe

9.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
9.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.5. Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

Skierniewice, dn.29.03.2018 r.