Taryfa przewozowa

OPŁATY DODATKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT MANIPULACYJNYCH

 Załącznik Nr 2

do uchwały Nr. XXXXVIII/151/2021

Rady Miasta Skierniewice z dnia 22.12.2021 r.

OPŁATY DODATKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT MANIPULACYJNYCH W PUBLICZNYM

TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH W GRANICACH MIASTA SKIERNIEWICE

 • § 1. Ustala się następujący sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej:

L.p.

Wyszczególnienie

Sposób ustalania opłaty dodatkowej

1

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu).

50 -krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

2

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

45-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

3

Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportowego:

1)               zwierząt i rzeczy, za przewóz których niniejsza uchwała przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu

2)               rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu

- normalnego

4

Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

5

Opłata  manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej.

5-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

6

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli.

wysokość opłat dodatkowych

wymienionych w punkcie 1,

2 i 3 obniża się odpowiednio o 30%

7

W przypadku nieuiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu obowiązującego do tej opłaty.

wysokość opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1,

2 i 3 podwyższa się odpowiednio o 30%

 • § 2. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie posiadał podczas przejazdu należność za przewóz i opłatę dodatkową, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.
 • § 3. Ustala się następujące wysokości opłat za przewóz bagażu:
 • opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość) przekracza 120 cm odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, za wyjątkiem wózka dziecięcego, inwalidzkiego;
 • opłata za przewóz psa odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji

UCHWAŁA NR XXXXVIII/151/2021

RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 22.12.2021r.

w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu

środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020r. poz. 8) Rada Miasta Skierniewice uchwala,                       co następuje:

 • § 1. Ustala się opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 • § 2. Ustala się opłaty dodatkowe oraz wysokość opłat manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, w wysokościach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • § 3. Wprowadza się Regulamin przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 • § 4. Traci moc uchwała Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012r. poz. 528), uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 1710), uchwała Nr XX/6/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 909), uchwała Nr XXVIII/123/2016 Rady Miasta Skierniewice  z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice     z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3922 z dn. 15.09.2016r.), uchwała Nr XXXI/173/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 5666), uchwała Nr XLI/106/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2017r. poz. 3762), uchwała                          Nr XXVIII/74/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 3563).
 • § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
 • § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon