Taryfa przewozowa

Taryfa przewozowa

Za usługi przewozowe środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o.

Rozdział I

Ustala się następujące opłaty za przejazd:

1.     Bilety jednorazowe

normalny

ulgowy

50%

ważny w granicach administracyjnych miasta

2,40

1,50

1,20

opłata wnoszona u kierowcy w autobusie

3,00

2,00

1,50

- Skierniewicka Rodzina PLUS

1,20

0,75

0,60

opłata wnoszona u kierowcy w autobusie

1,50

1,00

1,00

- Skierniewicka Karta Seniora

1,20

0,75

0,60

opłata wnoszona u kierowcy w autobusie

1,50

1,00

1,00

 

     

2.   Bilety okresowe 30 dniowe imienne

     

ważny w granicach administracyjnych miasta

72,00

46,00

36,00

- Skierniewicka Rodzina PLUS

36,00

23,00

18,00

- Skierniewicka Karta Seniora

36,00

23,00

18,00

3. Opłata za przewóz bagażu lub zwierząt uiszczana za każdą ponad wymiarową sztukę przewożonego bagażu lub zwierzę 2,40 zł

4.1. W razie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób lub zwierząt, stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach komunikacyjnych w granicach Miasta Skierniewice w następujący sposób:

   1) jako 50-krotność tej ceny – za brak odpowiedniego dokumentu przewozu;

   2) jako 45-krotność tej ceny – za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnionego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu;

   3) jako 25-krotność tej ceny – za brak odpowiedniego dokumentu przewozu za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty albo za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych;

   4) jako 150-krotność tej ceny za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

3. Opłatę manipulacyjną ustala się w wysokości 5-krotności ceny najniższego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach komunikacyjnych w granicach Miasta Skierniewice.

4. W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu ,należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają umorzeniu.

5. Pasażer w celu zakupu biletu jednorazowego u kierowcy w autobusie , powinien przygotować odliczoną kwotę   ( bez potrzeby wydawania reszty przez kierowcę ) i w ilości maksymalnie siedmiu monet.

Zakupiony bilet należy niezwłocznie skasować w kasowniku – dowodem opłaty za przejazd jest tylko bilet skasowany.

Rozdział II
Wykaz osób uprawnionych uchwałą Rady m. Skierniewic do przejazdów bezpłatnych lub ze zniżką i zniżką 50%

I     Do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. uprawnieni są:

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”, wraz z dokumentem tożsamości.
 3. Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
 4. Dzieci w wieku do 4 lat , na podstawie oświadczenia opiekuna.
 5. Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu.
 6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność
 7. Opiekun dzieci i młodzieży, który:
  1. podróżuje z uprawnionym,
  2. podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek.
 8. Inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , osoby o znacznym stopniu niesprawności i opiekunowie tych osób – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
 10. Uczniowie – realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych
 11. Zasłużeni dla Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu

II      Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 1. Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia opiekuna dziecka.
 2. Dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia , na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Emeryci i renciści, do ukończenia 70 roku życia - na podstawie stosownej legitymacji ZUS lub aktualnego odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem osobistym , paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość

III      Do 50 % ulgowych przejazdów uprawnieni są:

1. Z dodatkową ulgą 50 % na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XVI/127/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice uprawnione są osoby legitymujące się kartą Skierniewicka Rodzina PLUS

Rozdział III

I   Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw

     szczególnych:

 1. Posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora

( art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora )

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego , ( art. 16ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).
 2. Przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę ( art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).

II   Uprawnienia do przejazdów ze zniżką 50% środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw

     szczególnych:

1.Kombatanci i inne osoby uprawnione ,określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( art.20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. ) na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie.

2. Studenci szkół wyższych ( art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym , Dz.U. 164 poz. 1365 z późn.zm.) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Indentity Card/ISIC/, karty EURO 26 w wersji STUDENT.

Rozdział IV

Ustalenia dodatkowe
1.Do korzystania ze środków transportu MZK Skierniewice Sp. z o.o. w Skierniewicach uprawniają następujące rodzaje biletów :

 • Bilety jednorazowe – posiadające nadruk MZK SKIERNIEWICE , herb miasta Skierniewice , pasek holograficzny i nr serii , które do obiegu trafiają tylko i wyłącznie za pośrednictwem zakładowej kasy biletowej
 • Bilety jednorazowe jw. z nadrukiem SR+
 • Bilety okresowy 30 dniowy imienny – posiadające nadruk MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SKIERNIEWIC , logo MZK , hologram z nadrukiem MZK Skierniewice , zaznaczoną datą ważności ( dzień , miesiąc , rok ).
 • Bilety okresowy jw. z napisem „ RODZINNY ”

2     Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (ulgowych i normalnych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie. W przypadku kasowników elektronicznych każdy bilet jednorazowy należy skasować oddzielnie.

 1. Za ważny bilet okresowy 30 dniowy imienny uważa się bilet posiadający następujące cechy : imię i nazwisko , nr dokumentu pozwalającego stwierdzić tożsamość właściciela biletu , data rozpoczęcia ważności biletu oraz naklejony na przedniej stronie hologram z nadrukiem MZK Skierniewice , zaznaczoną datę ważności ( dzień , miesiąc , rok ).

3     Bilet jednorazowy skasowany wielokrotnie uznaje się za nieważny

4       Za bilety, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione nie zwraca się uiszczonych należności , także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

5       W razie awarii, lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą.

7       Ceny ustalone w taryfie przewozowej zawierają podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej.

8       Opłacie bagażowej w wysokości 2,40 zł podlegają:

 • Bagaż, przekraczający swoją wielkością sumę wymiarów, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) 120 cm
 • przewożone zwierzęta domowe.

9       Nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:

 1. małe zwierzęta domowe trzymane na kolanach lub rękach .
 2. sprzęt i wózki inwalidzkie.
 3. wózki dziecięce, przewożone przez osobę jadącą razem z dziećmi.
 4. psy, będące przewodnikami osób ociemniałych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień.
 5. instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

10  W przypadku przewozu bagażu lub zwierząt podlegającej opłacie taryfowej, obowiązuje skasowanie oddzielnej opłaty za  każdą sztukę przewożonego bagażu lub za każde zwierzę.

11  Biletami okresowymi 30 dniowymi imiennymi nie można legitymować się jako dowodem uiszczenia opłaty za przewóz bagażu lub zwierząt.

12 Zwolnienie od całości lub części opłaty za przejazd dotyczy tylko przewozu osób. Zwolnienie to nie dotyczy przewożonego przez te osoby bagażu lub zwierząt.

Rozdział V

Przepisy końcowe

 1. Bilet jednorazowy skasowany wielokrotnie uważa się za nie ważny.
 2. Bilet jednorazowy skasowany w kasowniku elektronicznym, nie posiadający odpowiedniego nadruku z kasownika uważa się za nie ważny.
 3. Dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ważne są jedynie wystawione w oryginale (dopuszcza się duplikat wydany przez wystawcę oryginalnego dokumentu). Nie uprawniają do przejazdów bezpłatnych i ulgowych kserokopie, odpisy itp.
 4. Taryfa przewozowa obowiązuje od dnia 04.01.2017r

PODSTAWA PRAWNA :

UCHWAŁA RADY MIASTA SKIERNIEWICE NR XX/15/12 z dnia 27 stycznia 2012r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SKIERNIEWICE NR VII/63/2015 z dnia 26 marca 2015r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SKIERNIEWICE NR XX/6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SKIERNIEWICE NR XXXI/173/2016 z dnia 29 listopada 2016r

UCHWAŁA RADY MIASTA SKIERNIEWICE NR LIII/124/2018 z dnia 26 września 2018r 

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                      MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

                                                                                                      Winicjusz Nowak