Informacja dotycząca projektu - " Przyjazna komunikacja w Skierniewicach- zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej "

Fundusze

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w maju 2017 roku złożył do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazna komunikacja w Skierniewicach- zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej”.    

Po otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej została podpisana Umowa o dofinansowanie. Odbyło się to uroczyście w Sali Urzędu Cywilnego w Skierniewicach.W podpisaniu umowy udział wzięli:

  1. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Dariusz Klimczak
  2. Członek Zarządu województwa Łódzkiego – Pani Joanna Skrzydlewska
  3. Prezes Zarządu Spółki – Winicjusz Nowak

Obecni byli również zaproszeni goście na czele z Panem Krzysztofem Jażdżykiem Prezydentem Skierniewic , Panem Eugeniuszem Górajem Wiceprezydentem Skierniewice, Panem Andrzejem Melonem Przewodniczącym Rady Miasta Skierniewice, Panią Lilianną Majka Skarbnikiem miasta Skierniewice, Panem Zbigniewem Sawickim Naczelnikiem Wydziału ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Radni Rady Miasta Skierniewice oraz inni zaproszeni goście.

Celem projektu jest zakup 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych EURO 6 , Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. autobusów oraz dostawa i montaż 6 szt. elektronicznych tablic informacyjnych w technologii LED , przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw oraz remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. Projekt został złożony na kwotę 12.105.672 zł. Dofinansowanie w tej perspektywie wynosi 85 % w związku z tym otrzymamy 7.500.000 zł dofinansowania.                                            

Ogłoszony dwa miesiące temu na naszej stronie internetowej oraz na stronie EU przetarg na zakup 10 sztuk nowych niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów miejskich dla naszej firmy zakończył się właśnie 18 maja otwarciem ofert .

Do przetargu jako jedyna,  zgłosiła się firma PETERBUS z Warszawy.

Firma PETERBUS oferuje na naszym rynku autobusy tureckiej firmy TEMSA.

Dostawa autobusów zgodnie z harmonogramem podzielona została na dwie części. Pierwsza grupa 6 pojazdów dostarczona zostanie we wrześniu 2018 roku, druga w I kwartale 2019 r.

Ponad to rozstrzygnięty został przetarg na „System dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. pojazdów oraz na dostawę i montaż elektronicznych tablic przystankowych w technologii LED w ilości 6 szt.

Tablice zostaną umieszczone na Placu Dworcowym oraz na ul. Szarych Szeregów, Jagiellońskiej i 3 tablice na ul. Mszczonowskiej.

Za najkorzystniejszą ofertę komisja uznała ofertę Firmy OPERIBUS Sp. z o.o z Jaworzna.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie wykonawcy na ostatnie zadanie z projektu tj. „Przebudowa i remont hali napraw wraz z kanałami, warsztatu i pomieszczenia socjalnego oraz Remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego”.

Termin zakończenia projektu jest przewidziany na dzień 30 września 2019 r.

Przetarg na zakup 10 nowych niskopodłogowych i niskoemisyjnych autobusów dla MZK Skierniewice.

Drodzy Państwo,

Ogłoszony dwa miesiące temu na naszej stronie internetowej oraz na stronie EU przetarg na zakup 10 sztuk nowych niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów miejskich dla naszej firmy zakończył się właśnie 18 maja otwarciem ofert .

Do przetargu jako jedyna,  zgłosiła się firma PETERBUS z Warszawy.

Do przetargu nie przystąpiły firmy z naszego rodzimego rynku, jak się domyślamy, ze względu na zbyt duże obłożenie produkcyjne w tym roku.

Firma PETERBUS oferuje na naszym rynku autobusy tureckiej firmy TEMSA , która produkuje autobusy miejskie, turystyczne, podmiejskie oraz ciężarówki od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Roczna produkcja firmy Temsa zamyka się ilością około 4500 tys. sztuk.

Dla porównania, firma Solaris produkuje rocznie około 1500 szt. autobusów.

Autobusy firmy TEMSA wożą pasażerów nie tylko w Turcji ale na całym świecie.

W Europie największym odbiorcą tych pojazdów są firmy z Francji , Belgii i Niemiec, do których rocznie dostarczanych jest ok. 1000 szt. pojazdów, ale jak widać z mapki zamieszczonej na stronie internetowej firmy TEMSA, autobusy tej marki użytkowane są wielu innych krajach na świecie.

https://www.temsa.com/YetkiliServisler.aspx?lng=2

Serwisem i dostawą cząści do pojazdów marki TEMSA na rynku polskim zajmuje się firma Intercars.

Producent autobusów TEMSA wykorzystuje do napędu swoich autobusów silniki znanej na całym świecie amerykańskiej firmy Cummins zaś zawieszenia i skrzynia biegów to znany producent tych podzespołów - firma ZF .

Te same silniki, skrzynie i zawieszenia oraz układy jezdne montowane są w pojazdach firmy SOLARIS .

Takie właśnie silniki i napędy, tylko starszej generacji,  funkcjonują już w pojazdach, które od blisko 10 lat poruszają się po naszych skierniewickich drogach.

W Polsce TEMSY wożą pasażerów od ponad 2 lat np. w Kielcach a ocena ich użytkowości ze strony pasażerów i serwisu jest wielce pozytywna.

Temsa 1

Temsa 3

                      Temsa 2

 

OGŁOSZENIE konkurs na kredyt pomostowy 2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Nr zamówienia: MZK.07.P.2018

1. Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach
96 – 100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel./faks: 46 833 30 97

internet: http:// www.mzkskierniewice.pl
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia - usługa:

KONKURS OFERT NA USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU POMOSTOWEGO (W ROZUMIENIU ART. 69 UST. 1 PRAWA BANKOWEGO) DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

( CPV) 66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu pomostowego (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej p.n.:
Przyjazna Komunikacja w Skierniewicach – zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej.

Pakiet Nr 1
Kwota kredytu pomostowego – 6.100.000,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu środków unijnych na realizację w/w projektu.

Pakiet Nr 2
Kwota kredytu pomostowego – 2 .251.507,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – Deklaracja podatku VAT.

Pakiet Nr 3
Kwota kredytu pomostowego – 3.648.493,00 PLN
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu – poręczenie Urzędu Miasta Skierniewice.

3.2. Waluta kredytu – waluta, w jakiej udzielony jest kredyt i w jakiej prowadzony jest rachunek kredytu – PLN.

3.3. Niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej dokumenty Zamawiającego - do pobrania w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnienie terminu odbioru lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wniosek złożony Zamawiającemu, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się pokryć koszty przesyłki.

3.4. Zamawiający zastrzega w trakcie trwania postępowania i umowy możliwość odmowy przekazania dokumentów, które według Zamawiającego naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

4.1. Okres kredytowania – okres liczony od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu.
Pakiet Nr 1 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 2 - 01.10.2018 – 31.12.2019
Pakiet Nr 3 – 01.10.2018 – 30.09.2023.
4.2. 
Okres spłaty kredytu – okres liczony od dnia określonego w umowie kredytu jako termin spłaty pierwszej raty kredytu do dnia określonego jako ostateczny termin spłaty kredytu. 

Pakiet Nr 1 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 2 – do 31 grudnia 2019 r.
Pakiet Nr 3 – od dnia określonego w umowie kredytu - 5 lat.

5. Kontakt z wykonawcami
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
GRAŻYNA KACZYŃSKA – Prokurent, tel./fax 46 833 30 97, tel. kom. 697 599 806
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

6. Projekt umowy kredytowej przedłoży Wykonawca.

7. Kryterium oceny ofert
Cena oferty – waga 100 %
Cena: całkowity koszt kredytu.

Dla celu tylko i wyłącznie porównania składanych ofert przyjmuje się wyliczenie ceny na dzień 1 kwietnia 2018 r.

8. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie ( I piętro) lub przesłać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
w terminie do 30.04 2018 r.

9. Warunki i postanowienia dodatkowe

9.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
9.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.5. Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

Skierniewice, dn.29.03.2018 r.