UWAGA PASAŻEROWIE

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach informuje, że od dnia 02.09.2019 r. linie nr 3 i nr 8 wracają na trasę przez ul. 1Go Maja.

LINIA NR 8 na odcinku trasy od ul. Reymonta /Rybickiego do ul. 1 Go Maja, zmienia przebieg trasy.

Trasa:

REYMONTA/RYBICKIEGO –REYMONTA/SĄD – MSZCZONOWSKA/POMOLOGICZNA – KOPERNIKA – RAWSKA – AL. NIEPODLEGŁOŚCI – 1 GO MAJA

 

1 GO MAJA – AL. NIEPODLEGŁOŚCI – RAWSKA – KOPERNIKA – MSZCZONOWSKA/POMOLOGICZNA – REYMONTA/SĄD – REYMONTA/RYBICKIEGO

LINIA NR 8 BĘDZIE POMIJAŁA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE ZLOKALIZOWANE PRZY ULICACH: OLSZEWKIEJ I MSZCZONOWSKIEJ/RAWSKIEJ

Na liniach nr 3 i nr 8 zmieniają się także godziny kursowania autobusów.

Rozkład jazdy autobusów na liniach będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl

UWAGA ! Tracą ważność karty rabatowe MZK Skierniewice, wydawane przed 1 lipca 2019 roku

Z dniem 1 lipca 2019 tracą ważność karty rabatowe na paliwo i usługi mechaniczne wykonywane przez MZK Skierniewice

Zasady wydawania nowych kart rabatowych przedstawiamy w regulaminie poniżej .

I - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Klientów w Programie Rabatowym organizowanym przez Organizatora Programu - wystawcę i właściciela Karty rabatowej - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7.
 2. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Klient akceptuje poprzez pobranie Karty Rabatowej.
 3. Program prowadzony jest na terenie Skierniewic przy ulicy: Czerwonej 7 i Armii Krajowej 4.
 4. Karta rabatowa uprawnia do uzyskania zniżek i rabatów na zakup paliwa na stacjach paliw MZK Sp. z o.o. przy ulicy Czerwonej i ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach oraz z korzystania z ofert specjalnych na usługi oferowane przez MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ulicy Czerwonej 7
 5. Aktualne informacje dotyczące zniżek i rabatów publikowane są w załączniku do regulaminu pod adresem www.mzkskierniewice.pl
 6. Organizator programu nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z Karty Rabatowej przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Karty Rabatowej w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może skutkować cofnięciem przez Organizatora części lub wszystkich przysługujących Klientowi z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym wykluczeniem z udziału w Programie, przy czym zastosowany przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 8. Wystawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na Stronie internetowej www.mzkskierniewice.pl

        9. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Klient jest uprawniony do natychmiastowej rezygnacji z udziału w Programie.

 

II - Warunki przystąpienia do Programu Rabatowego

        

 1. W Programie może wziąć udział Klient – osoba fizyczna, która osobiście dokonuje zakupów Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez Klienta zakupu paliwa w Punktach Sprzedaży za kwotę powyżej 300 zł. w okresie jednego miesiąca kalendarzowego oraz akceptacja Regulaminu Programu dostępnego w siedzibie organizatora Programu oraz na stronie www.mzkskierniewice.pl .
 3. Zakup paliwa w Punktach Sprzedaży MZK Sp. z o.o. należy udokumentować przedłożeniem paragonów na kwotę ustaloną w pkt.2 i dołączeniem ich do formularza zgłoszeniowego.
 4. Karty rabatowe obowiązujące dotychczas z dniem 1 lipca 2019 r. tracą ważność i zostaną wymienione Klientom sukcesywnie w momencie zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu Rabatowego bez konieczności dokumentowania zakupów ale z zachowaniem pkt.6.
 5. Akceptacja Regulaminu Programu Rabatowego następuje poprzez pobranie Karty Rabatowej.
 6. W ramach przystąpienia do Programu Klient bezwzględnie musi wypełnić dostępny w Punkcie Sprzedaży Formularz Zgłoszeniowy, podpisując go i przekazując Sprzedawcy.
 7. Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego i pozostawionego w Punkcie Sprzedaży, do Konta i Karty Rabatowej Organizator określa na okres do 3 dni roboczych.
 8. Przyznanie Karty Rabatowej następuje w Punkcie Sprzedaży na wniosek Klienta po spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie.
 9. W Programie obowiązuje zasada, że dla jednego Klienta – osoby fizycznej wydawana jest jedna Karta Rabatowa za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 10. Karta rabatowa zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny, przypisany Klientowi i tożsamy      z numerem zawartym w Formularzu Zgłoszeniowym.
 11. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel Karty Rabatowej.
 12. Z rabatów przysługujących właścicielowi karty nie mogą korzystać osoby trzecie oraz firmy.
 13. Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze Punktów Sprzedaży MZK Sp. z o.o., nie później niż przed wystawieniem paragonu fiskalnego.
 14. Karta rabatowa jest ważna bezterminowo do odwołania.
 15. Rabaty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm oraz instytucji przyznawane są w formie negocjacji z osobą odpowiedzialną za Program Rabatowy w MZK Sp. z o.o.

III - Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest Organizator Programu Rabatowego
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego.
 6. Dostęp do treści podanych danych jest możliwy w siedzibie Organizatora lub w Punkcie Sprzedaży.
 7. Klient podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych przez Organizatora
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 9. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz Formularzy Zgłoszeniowych niepodpisanych.
 10. Organizator nie odpowiada za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie.
 11. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji na podstawie Formularza Zmiany Danych, który jest dostępny w Punkcie Sprzedaży.
 12. Wypełniony i podpisany Formularz Zmiany Danych Klient składa w Punkcie Sprzedaży.
 13. Organizator Programu dokona zmiany/uzupełnienia/ danych osobowych Klienta w terminie do 3 dni od daty złożenia Formularza Zmiany Danych w Punkcie Sprzedaży.
 14. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi zmiany/uzupełnienia danych osobowych, Organizator może odmówić wymiany Karty Rabatowej.
 15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niezgłoszenia zmiany/uzupełnienia danych osobowych przez Klienta.
 16. Klient ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 17. Wycofanie zgody wymaga pisemnego wypełnienia Formularza Zarządzania Danymi Osobowymi, dostępnego w Punkcie Sprzedaży i złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza w Punkcie Sprzedaży.

     18. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie i niezwłocznym zwrotem wydanej Karty Rabatowej.

IV - Utrata, wymiana karty rabatowej 

 1. Klient fakt utraty Karty Rabatowej zobowiązany jest najpóźniej w terminie 48h od chwili utraty Karty Rabatowej zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Punkcie Sprzedaży.
 2. Ryzyko związane z utratą Karty Rabatowej nie obciąża Organizatora, jeżeli Klient nie dokonał zgłoszenia utraty Karty Rabatowej w trybie określonym w pkt IV.1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wymiana Karty Rabatowej na nową obowiązuje tylko w przypadku utraty bądź zniszczenia Karty Rabatowej.
 4. W przypadku uszkodzenia Karty Rabatowej, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt  w formie pisemnej na Formularzu Wymiany Karty Rabatowej w Punkcie Sprzedaży.
 5. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Formularza Wymiany Karty Rabatowej Organizator przyjmie do wymiany zniszczoną/uszkodzoną Kartę, a wyda Uczestnikowi nową Kartę Rabatową.
 6. W momencie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Rabatowej upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Klienta o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości.
 7. W przypadku braku zgodności podanych danych z danymi przypisanymi do zgłoszonej Karty Rabatowej, Organizator może odmówić wymiany na nową.

        8. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub uszkodzenia Karty Rabatowej Organizator nie odpowiada za żadne nieuprawnione jej użycie.

V - Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje i uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora.

        2. Reklamacje i uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.

 

Załącznik do Regulaminu Programu Rabatowego

MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

Rabat przysługujący posiadaczom Karty Rabatowej

Artykuł/Usługa

Wysokość rabatu

Benzyna Pb 98

0,04 zł. / L

Benzyna Pb 95

0,04 zł. / L

Olej napędowy

0,04 zł. / L

Gaz LPG

0,04 zł. / L

   

Obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

System dynamicznej informacji pasażerskiej w MZK Skierniewice

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu w skierniewickim MZK systemu dynamicznej informacji pasażerskiej działającego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskają dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

Z serwisu będzie można korzystać od najbliższego piątku, czyli 25 stycznia na kilka sposobów:

- odwiedzając stronę internetową skierniewice.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania w zakładce „przystanki” należy wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też wskazać go na mapie. Po kliknięciu otrzymujemy informację o czasie pozostałym do najbliższych odjazdów. Pojawiająca się obok kolumny z minutami ikona oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą ewentualne opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową. Aktualizacja danych odbywa się automatycznie co 15 sekund. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć teoretyczny rozkład jazdy w rozbiciu na tabliczki przystankowe dla linii odjeżdżających z przystanku na dowolnie wybrany dzień;

- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja mobilna uruchamia się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów;

- instalując na telefonie aplikacje mobilne, dostępne dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android:

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kiedyprzyjedzie.mobile.TravellerDroid)

lub Windows Phone:

(https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0)

- wysyłając SMS o treści: pl.kp.skierniewice.<numer przystanku> pod numer specjalny: 70711 Przykładowa treść SMS: pl.kp.skieniewice.121 (dla przystanku JAGIELLOŃSKA/STAROSTWO). Numery przystanków będą dostępne w serwisie internetowym. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny od operatora i wynosi 62 grosze.

System kiedyPrzyjedzie.pl współpracuje również z tablicami informującymi o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym, które zostały zainstalowane na sześciu skierniewickich przystankach autobusowych, a w przyszłości może być ich jeszcze więcej.

Wdrożenie systemu ułatwi pracę także przewoźnikowi, który od teraz posiada wiedzę o bieżącym położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje w ponad 60 polskich i czeskich miastach. Korzystają z niego m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej w Opolu, Jaworznie, Tychach czy Koszalinie.

plakat skierniewice small

Realizujemy projekt - „Przebudowa i remont hali napraw wraz z kanałami, warsztatu i pomieszczenia socjalnego oraz Remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe

                         Nagłówek

Informacja na temat realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 27.04.2018 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego zwanym dalej Instytucją Zarządzającą o Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o .o w Skierniewicach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. . PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”. W dniach 30 maja 208 roku, 29 czerwca 2019 roku oraz 18 września 2018 roku nastąpiło podpisanie kolejnych aneksów zwiększających wysokość dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.  

Przedmiotem  projektu był  zakup 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych EURO 6 , Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. autobusów oraz dostawa i montaż 6 szt. elektronicznych  tablic informacyjnych w technologii LED , przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw oraz remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego..

Dostawa autobusów zgodnie z harmonogramem podzielona została na dwie części. Pierwsza grupa 6 pojazdów dostarczona została  w sierpniu  2018 roku a druga w grudniu tego samego roku.

W drugim kwartale 2019 roku zrealizowaliśmy wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach tego zadania zamontowaliśmy na mieście min. 6 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

Tablice zostały umieszczone umieszczone na Placu Dworcowym oraz na ul. Szarych Szeregów, Jagiellońskiej i 3 tablice na ul. Mszczonowskiej.

W drugim kwartale 2019 roku również przed przewidywanym terminem w harmonogramie robót, zakończyliśmy remont i modernizacje placu manewrowego oraz przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. W trakcie realizacji jest też ostatnie zadanie z projektu pt. Przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw wraz z infrastrukturą na terenie bazy MZK.

Zgodnie z projektem przewidywany okres zakończenia przewidywany był na dzień 30 września 2019 roku. Z postępu prac należy wnioskować, że projekt zakończy się do dnia 31 sierpnia 2019 

 

               Remont hali naprawa pojazdów 

                         IMG 20190206 091448

                         IMG 20190206 091933

                         IMG 20190514 135427

               Remonta placu manewrowego przu ul. Czerwonej 7

                        IMG 20190214 123017

                        IMG 20190214 123042

                        IMG 20190319 064831

                        IMG 20190319 064934

                        IMG 20190319 064811

           Elektroniczne tablice informacyjne

                        IMG 795ae92c7eb244f0e401cfb277cccbd9 V

 

                        received 2162624007333941

Oferta sprzedaży biletów dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA

Szanowni Państwo,

MZK Sp.zo.o. przedstawia ofertę sprzedaży biletów dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA.

 

OFERTA sprzedaży biletów   MZK Sp.z o.o. w Skierniewicach  dla posiadaczy

SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA

 

           normalny

                  Ulgowy

          (rencista, emeryt)

              Ulgowy 50%

             (kombatant)

Bilet okresowy

30-dniowy imienny

DLA SENIORA *

                36 zł

                   23 zł

                   18 zł

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA **

                1,20 zł

                 0,75 zł

                   0,60 zł

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA **

zakupiony u kierowcy autobusu

                1,50 zł

                 1,00 zł

                  1,00 zł

*Bilety okresowe 30-dniowe imienne DLA SENIORA można nabyć w:

- kasie głównej MZK Sp.z o.o. ul. Czerwona 7, Skierniewice

- kasach Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

** Bilety jednorazowe dla seniora można nabyć :

- w kasie głównej MZK Sp.z o.o. ul. Czerwona 7, Skierniewice

- u kierowców autobusów MZK Skierniewice