USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

zam r

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY) 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 

INFORMACJE DODATKOWE

Umowa

Wyjaśnienia do SWIZ - pytania i odpowiedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 1

Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 2

Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1

Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz lokalizacji

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz budynków

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz budowli

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz pojazdów

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1 (SIWZ)

 Uczestnicy postępowania

Informacja o wyborze oferty strona 1

Informacja o wyborze oferty strona 2