PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU

zam_u

Skierniewice: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.

W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016.
Numer ogłoszenia: 219449 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i części II


Numer ogłoszenia: 353890 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 357086 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SIWZ MZK 2015 - 2016
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ UB 2012 r.
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ UB 2012 r.
ANKIETA nr 1 SZKIC SYTUACYJNY

ANKIETA nr 2 OPIS BUDYNKÓW I INFORMACJE DODATKOWE
ANKIETA nr 3 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016


ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 01

ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 02

ZALACZNIK_NR_8 FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKT UMOWA GENERAL CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 10 PROJEKT UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK NR 11 WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK NR 12 SZKODOWOŚĆ DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH