medu_dolne_01medu_dolne_02medu_dolne_03medu_dolne_04
llinia

ZAMÓWIENIA

zam_u

OGŁOSZENIE - SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU (LPG)

 

Ogłoszenie nr 514765-N-2017 z dnia 23-05-2017r. - Sukcesywne hurtowe dostawy autogazu (LPG) do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach- Sukcesywne hurtowe dostawy autogazu (LPG) do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.1

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ DO PRZETARGU NA DOSTAWY AUTOGAZU. STR.4

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

zam_u

OGŁOSZENIE - SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonym w trvbie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy o. n

 

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRӁBEK

MZK PALIWA 2017 SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

PROTOKOŁ ODBIORU oleju napędowego

PROTOKÓŁ ODBIORU benzyny bezołowiowej

PROTOKÓŁ ODBIORU ...

umowa paliwa 2017

Załałącznik Nr 1 WZӁR FORMULARZA OFERTY

Załałącznik  nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków _udziału

Załałącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załałącznik Nr 4 WYKAZ DOSTAW

Załałącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załałącznik Nr 7 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

zam_u

Konkurs ofert na usługę kontroli biletów

Oferta

UMOWA - KONTROLA BILETÓW wzór

Załącznik Nr 1 do Umowy KONTROLA BILETÓW

Załącznik Nr 2 do Umowy KONTROLA BILETÓW.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

zam r

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY) 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 

INFORMACJE DODATKOWE

Umowa

Wyjaśnienia do SWIZ - pytania i odpowiedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 1

Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 2

Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1

Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz lokalizacji

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz budynków

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz budowli

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz pojazdów

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1 (SIWZ)

 

 Uczestnicy postępowania

 

Informacja o wyborze oferty strona 1

Informacja o wyborze oferty strona 2

 

 

 


Ogłoszenie nr 368776 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

 

Skierniewice: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 365535 - 2016
Data: 13/12/2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 75005134700000, ul. ul. Czerwona  7, 96100   Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 097, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , faks 468 333 097. 
Adres strony internetowej (url): www.mzkskierniewice.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 21/12/2016, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22/12/2016, godzina: 11:00, 

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie
na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Skierniewicach

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 

 

Odpowiedź na pytanie brokera.

 

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na brokera.


 

zam r

Ogłoszenie nr 300977 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.

Skierniewice:
SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY
NA STACJACH PALIW
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
W SKIERNIEWICACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

 

Ogłoszenie
SIWZ zakup papierosów 2016 r.
Wykaz marek papierosów
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa

 

 

WYBRANA OFERTA

 


 

 

zam_uSkierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU LPG DO STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 84556 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Ogłoszenie

SIWZ GAZ 2016

Wyjaśnienie tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) N1 str 1

Wyjaśnienie tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) N1 str 2


 

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24

Załącznik Nr 4 dostawy

Załącznik Nr 5 zobowiązania
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 oświadczenie

Załącznik Nr 9 umowa 


 

 

 

zam_u

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

studium wykonanlności do wniosku dot. ubiegania się o dotację unijną w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na zakup niskoemisyjnego taboru wraz z integracją systemów komunikacji zbiorowej.

 

Treść zaproszenia

 


 

zam_uOgłoszenie
Sukcesywne dostawy Papierów do sprzedaży na stacjach paliw MZK w Skierniewicach

 

Ogłoszenie
SIWZ zakup papierosów 2015 r.
Wykaz marek papierosów
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ art.22
Załącznik nr 3 do SIWZ art.24
Załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązania
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

  


 


zam_u

 

 

Skierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PŁYNNEGO PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 59336 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Ogłoszenie

SIWZ GAZ 2015

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24

Załącznik Nr 4 dostawy

Załącznik Nr 5 zobowiązania
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 oświadczenie

Załącznik Nr 9 umowa 

 

 

 


 

zam_u

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawy paliwa do MZK

SIWZ paliwa 2014r.

Umowa

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRÓBEK

PROTOKÓŁ ODBIORU oleju napedowego

PROTOKÓŁ ODBIORU Benzyny bezołowiowej

Sprostowanie do ogłoszenia

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

zam_u

Skierniewice: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.

W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016.
Numer ogłoszenia: 219449 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i części II


Numer ogłoszenia: 353890 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 357086 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SIWZ MZK 2015 - 2016
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ UB 2012 r.
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ UB 2012 r.
ANKIETA nr 1 SZKIC SYTUACYJNY

ANKIETA nr 2 OPIS BUDYNKÓW I INFORMACJE DODATKOWE
ANKIETA nr 3 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016


ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 01

ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 02

ZALACZNIK_NR_8 FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKT UMOWA GENERAL CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 10 PROJEKT UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK NR 11 WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK NR 12 SZKODOWOŚĆ DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

 

 

 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 227788 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

OGŁOSZENIE

SWIZ

WYKAZ MAREK PAPIEROSÓW

Załącznik Nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art. 22

Załącznik Nr 3 do SIWZ - art. 24

Załącznik Nr 4 do SIWZ - zobowiazanie

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 Umowa papierosy

Zmiana treści SIWZ

Zmieniony wykaz marek papierosów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

zam_u

SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH DO PUNKTÓW SPRZEDAŻY NA STACJCH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CZERWONEJ 7 i ARMII KRAJOWEJ 4 W SKIERNIEWICACH

Numer ogłoszenia: 78306 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Strona nr1 do SIWZ

Strona nr2 do SIWZ

 

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ - art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE  HURTOWE DOSTAWY PŁYNNEGO PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW, ZLOKALIZOWANEJ  PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH  

 

OGŁOSZENIA

pierwsza_strona_do_SIWZ.

SIWZ_GAZ_2014

Zalacznik_Nr_1_oferta

Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_art._22

Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_art._24

Zalacznik_Nr_4_-_dostawy

Zalacznik_Nr_5_-_zobowiazanie

Zalacznik_Nr_6

Zalacznik_Nr_7

Zalacznik_Nr_8 - oswiadczenie

Zalacznik_Nr_9_UMOWA_GAZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 


 

 

zam_u

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO DLA STACJ PALIW.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 


 

 

zam_u

MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH

NA STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH

 

 

Ogłoszenie

 

 UMOWA z Wykonawcą na modernizację zbiorników.

 

Formularz oferty


 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH:  OLEJU NAPĘDOWEGO  ON, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 I PB 98 DLA MZK  SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

Ogłoszenie unijne paliwa 2013

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PROBEK

PROTOKÓŁ ODBIORU benzyny bezołowiowej

PROTOKÓŁ ODBIORU oleju napedowego

SIWZ paliwa 2013r.

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Umowa paliwa 2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


zam_u

 

Skierniewice: SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 266368 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

Ogłoszenie

 

Wykaz marek papierosów

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Załącznik nr 6 - umowa

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

zam_u

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT SPECJALNYCH

OGŁOSZENIE

SIWZ

UMOWA

Załącznik do oferty

Załącznik Nr 1 do Umowy MZK BILETY

Załącznik Nr 2 do Umowy MZK BILETY

Załącznik Nr 1 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 2 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 3 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 4 do SIWZ bilety

Oferta Załącznik Nr 5 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 6 do SIWZ bilety

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na kontrolę biletów.

 

 


 

zam_u

 

Skierniewice: Sukcesywne hurtowe dostawy

płynnego paliwa gazowego

propan-butan (LPG) do stacji paliw, zlokalizowanej

przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.


Numer ogłoszenia: 69384 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

UMOWA NA DOSTAWY LPG

Wyjasnienie Nr.1 do SIWZ na dostawy gazu LPG 2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

zam_u

Skierniewice: SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

Numer ogłoszenia: 45624 - 2013; data zamieszczenia: 03.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1 do SIWZ oferta

Załącznik nr. 1 do umowy

Załącznik nr. 2 do SIWZ

Załącznik nr. 3 do SIWZ

Załącznik nr. 4 do SIWZ

 


 

 

zam_u

Skierniewice: KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH NA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 ROKU

Numer ogłoszenia: 446754 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjasnienie Nr 1 do SIWZ UB 2012 r.

Wyjasnienie Nr 2 do SIWZ UB 2012 r.  

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ UB 2012 r 

ZALACZNIK NR 2 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MZK 1

ZALACZNIK NR 3 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

ZALACZNIK NR 4 - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZALACZNIK NR 5 - OFERTA

ZALACZNIK NR 6 - FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

ZALACZNIK NR 7 - FORMULARZ MAJĄTEK I OC

ZALACZNIK NR 8 - FORMULARZ CENOWY KOMUNIKACJA 2013-2014

ZALACZNIK NR 9 - PROJEKT UMOWY GENERALNEJ MAJĄTEK

 

ZALACZNIK NR 10 -  PROJEKT UMOWY GENERALNEJ - KOMUNIKACJA

ANKIETA NR 1 - WYKAZ MIENIA 2013-2014

ANKIETA NR 2 - OPIS BUDYNKOW I SYSTEMU ZABEZPIECZEN

ANKIETA NR 3 i NR 4 -WYKAZ POJAZDOW NA ROK 2013-2014

 

 

 


 

zam_u

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony w ramach zamówień sektorowych  na:

 

sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części do autobusów MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

SIWZ

zmiana w SIWZ

Umowa na nowe części 2012

Załącznik nr 1,1a,1b MAN 469; A21;A03

Załącznik nr 2 Autosa Jelcz M11,MB120 (1)

Załącznik nr 3 IVECO

Załącznik nr 4 i 4a VW LT46 i VW transporter

Załącznik nr 5.  Solarisa U 12

Załącznik nr 5a Solaris U10

Załącznik nr 6 Fiat Ducato

 

 


zam_r

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

„MODERNIZACJĘ ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH NA STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
W SKIERNIEWICACH

SPECYFIKACJA

ZMIANY W OGŁOSZENIU

ZMIANY w SIWZ

ZMIANY w SIWZ nr1

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ

Roztrzygnięcie zamówienia zał 1

Roztrzygnięcie zamówienia zał 2

 


 

 

zam_r

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Sukcesywne dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON,
benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach. 
2011/S 137-227530

OGŁOSZENIE

SIWZ paliwa 2012 r.

Zmiana w SIWZ

Umowa na dostawę paliw

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRÓBEK

PROTOKÓŁ  ODBIORU  benzyny bezołowiowej.

PROTOKÓŁ  ODBIORU  oleju napędowego.

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Roztrzygnięcie zamówienia zam_r


Skierniewice: sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży
na stacjach paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 180448 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

 

zam_u

Skierniewice: sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży na stacjach paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 157882 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ|

Umowa

 
 

 


zam_u

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Załącznik do umowy

Załącznik do oferty

Załącznik do oferty


zam_u

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Załącznik do umowy

Załącznik do oferty

Załącznik do oferty

Unieważnienie

 


 

zam_u Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG)
Numer ogłoszenia: 78690 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Unieważnienie


zam_u Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG)
Numer ogłoszenia: 45902 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA


 zam_u

KOMPLEKSOWYPROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIEJSKIEGO   ZAKŁADU KOMINIKACYJNEGO SP.Z.O.O W SKIERNIEWICACH NA LATA 2012-2013

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie

SIWZ

 

Ankieta

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ )

 zam_r  Zakup i dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów marki: MAN,  AUTOSAN,  JELCZ,  KAPENA , SOLARIS

 
       

UWAGI I SUGESTIE