medu_dolne_01medu_dolne_02medu_dolne_03medu_dolne_04
llinia

ZAMÓWIENIA

zam_u

OGŁOSZENIE - SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonym w trvbie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy o. n

 

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRӁBEK

MZK PALIWA 2017 SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

PROTOKOŁ ODBIORU oleju napędowego

PROTOKÓŁ ODBIORU benzyny bezołowiowej

PROTOKÓŁ ODBIORU ...

umowa paliwa 2017

Załałącznik Nr 1 WZӁR FORMULARZA OFERTY

Załałącznik  nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków _udziału

Załałącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załałącznik Nr 4 WYKAZ DOSTAW

Załałącznik nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załałącznik Nr 7 STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

 


 

zam_u

Konkurs ofert na usługę kontroli biletów

Oferta

UMOWA - KONTROLA BILETÓW wzór

Załącznik Nr 1 do Umowy KONTROLA BILETÓW

Załącznik Nr 2 do Umowy KONTROLA BILETÓW.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

zam r

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY) 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 

INFORMACJE DODATKOWE

Umowa

Wyjaśnienia do SWIZ - pytania i odpowiedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Ogłoszenie nr 365535 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Skierniewice: USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU

KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH (2 PAKIETY)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 1

Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 2

Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1

Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz lokalizacji

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz budynków

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz budowli

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz pojazdów

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1 (SIWZ)

 

 Uczestnicy postępowania

 

Informacja o wyborze oferty strona 1

Informacja o wyborze oferty strona 2

 

 

 


Ogłoszenie nr 368776 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

 

Skierniewice: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 365535 - 2016
Data: 13/12/2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 75005134700000, ul. ul. Czerwona  7, 96100   Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 097, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , faks 468 333 097. 
Adres strony internetowej (url): www.mzkskierniewice.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 21/12/2016, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22/12/2016, godzina: 11:00, 

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie
na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Skierniewicach

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 

 

Odpowiedź na pytanie brokera.

 

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na brokera.


 

zam r

Ogłoszenie nr 300977 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.

Skierniewice:
SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY
NA STACJACH PALIW
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
W SKIERNIEWICACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

 

Ogłoszenie
SIWZ zakup papierosów 2016 r.
Wykaz marek papierosów
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa

 

 

WYBRANA OFERTA

 


 

 

zam_uSkierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU LPG DO STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 84556 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Ogłoszenie

SIWZ GAZ 2016

Wyjaśnienie tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) N1 str 1

Wyjaśnienie tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) N1 str 2


 

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24

Załącznik Nr 4 dostawy

Załącznik Nr 5 zobowiązania
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 oświadczenie

Załącznik Nr 9 umowa 


 

 

 

zam_u

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

studium wykonanlności do wniosku dot. ubiegania się o dotację unijną w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na zakup niskoemisyjnego taboru wraz z integracją systemów komunikacji zbiorowej.

 

Treść zaproszenia

 


 

zam_uOgłoszenie
Sukcesywne dostawy Papierów do sprzedaży na stacjach paliw MZK w Skierniewicach

 

Ogłoszenie
SIWZ zakup papierosów 2015 r.
Wykaz marek papierosów
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ art.22
Załącznik nr 3 do SIWZ art.24
Załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązania
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

  


 


zam_u

 

 

Skierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PŁYNNEGO PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 59336 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Ogłoszenie

SIWZ GAZ 2015

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24

Załącznik Nr 4 dostawy

Załącznik Nr 5 zobowiązania
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 oświadczenie

Załącznik Nr 9 umowa 

 

 

 


 

zam_u

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawy paliwa do MZK

SIWZ paliwa 2014r.

Umowa

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRÓBEK

PROTOKÓŁ ODBIORU oleju napedowego

PROTOKÓŁ ODBIORU Benzyny bezołowiowej

Sprostowanie do ogłoszenia

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

zam_u

Skierniewice: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.

W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016.
Numer ogłoszenia: 219449 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i części II


Numer ogłoszenia: 353890 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 357086 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SIWZ MZK 2015 - 2016
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ UB 2012 r.
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ UB 2012 r.
ANKIETA nr 1 SZKIC SYTUACYJNY

ANKIETA nr 2 OPIS BUDYNKÓW I INFORMACJE DODATKOWE
ANKIETA nr 3 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH NA LATA 2015 - 2016


ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTEPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 01

ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 02

ZALACZNIK_NR_8 FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9 PROJEKT UMOWA GENERAL CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 10 PROJEKT UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZAŁĄCZNIK NR 11 WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK NR 12 SZKODOWOŚĆ DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

 

 

 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 227788 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

OGŁOSZENIE

SWIZ

WYKAZ MAREK PAPIEROSÓW

Załącznik Nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ - art. 22

Załącznik Nr 3 do SIWZ - art. 24

Załącznik Nr 4 do SIWZ - zobowiazanie

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 Umowa papierosy

Zmiana treści SIWZ

Zmieniony wykaz marek papierosów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

zam_u

SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH DO PUNKTÓW SPRZEDAŻY NA STACJCH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CZERWONEJ 7 i ARMII KRAJOWEJ 4 W SKIERNIEWICACH

Numer ogłoszenia: 78306 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Strona nr1 do SIWZ

Strona nr2 do SIWZ

 

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ - art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE  HURTOWE DOSTAWY PŁYNNEGO PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW, ZLOKALIZOWANEJ  PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH  

 

OGŁOSZENIA

pierwsza_strona_do_SIWZ.

SIWZ_GAZ_2014

Zalacznik_Nr_1_oferta

Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_art._22

Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_art._24

Zalacznik_Nr_4_-_dostawy

Zalacznik_Nr_5_-_zobowiazanie

Zalacznik_Nr_6

Zalacznik_Nr_7

Zalacznik_Nr_8 - oswiadczenie

Zalacznik_Nr_9_UMOWA_GAZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 


 

 

zam_u

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO DLA STACJ PALIW.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 


 

 

zam_u

MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH

NA STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W SKIERNIEWICACH

 

 

Ogłoszenie

 

 UMOWA z Wykonawcą na modernizację zbiorników.

 

Formularz oferty


 


 

 

zam_u

SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH:  OLEJU NAPĘDOWEGO  ON, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95 I PB 98 DLA MZK  SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

Ogłoszenie unijne paliwa 2013

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PROBEK

PROTOKÓŁ ODBIORU benzyny bezołowiowej

PROTOKÓŁ ODBIORU oleju napedowego

SIWZ paliwa 2013r.

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Umowa paliwa 2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


zam_u

 

Skierniewice: SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 266368 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

Ogłoszenie

 

Wykaz marek papierosów

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Załącznik nr 6 - umowa

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

zam_u

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH I WINDYKACJI NAŁOŻONYCH OPŁAT SPECJALNYCH

OGŁOSZENIE

SIWZ

UMOWA

Załącznik do oferty

Załącznik Nr 1 do Umowy MZK BILETY

Załącznik Nr 2 do Umowy MZK BILETY

Załącznik Nr 1 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 2 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 3 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 4 do SIWZ bilety

Oferta Załącznik Nr 5 do SIWZ bilety

Załącznik Nr 6 do SIWZ bilety

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na kontrolę biletów.

 

 


 

zam_u

 

Skierniewice: Sukcesywne hurtowe dostawy

płynnego paliwa gazowego

propan-butan (LPG) do stacji paliw, zlokalizowanej

przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.


Numer ogłoszenia: 69384 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ

UMOWA NA DOSTAWY LPG

Wyjasnienie Nr.1 do SIWZ na dostawy gazu LPG 2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

zam_u

Skierniewice: SUKCESYWNE DOSTAWY PIW I NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

Numer ogłoszenia: 45624 - 2013; data zamieszczenia: 03.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr. 1 do SIWZ oferta

Załącznik nr. 1 do umowy

Załącznik nr. 2 do SIWZ

Załącznik nr. 3 do SIWZ

Załącznik nr. 4 do SIWZ

 


 

 

zam_u

Skierniewice: KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH NA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2014 ROKU

Numer ogłoszenia: 446754 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjasnienie Nr 1 do SIWZ UB 2012 r.

Wyjasnienie Nr 2 do SIWZ UB 2012 r.  

Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ UB 2012 r 

ZALACZNIK NR 2 - PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MZK 1

ZALACZNIK NR 3 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

ZALACZNIK NR 4 - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZALACZNIK NR 5 - OFERTA

ZALACZNIK NR 6 - FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

ZALACZNIK NR 7 - FORMULARZ MAJĄTEK I OC

ZALACZNIK NR 8 - FORMULARZ CENOWY KOMUNIKACJA 2013-2014

ZALACZNIK NR 9 - PROJEKT UMOWY GENERALNEJ MAJĄTEK

 

ZALACZNIK NR 10 -  PROJEKT UMOWY GENERALNEJ - KOMUNIKACJA

ANKIETA NR 1 - WYKAZ MIENIA 2013-2014

ANKIETA NR 2 - OPIS BUDYNKOW I SYSTEMU ZABEZPIECZEN

ANKIETA NR 3 i NR 4 -WYKAZ POJAZDOW NA ROK 2013-2014

 

 

 


 

zam_u

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony w ramach zamówień sektorowych  na:

 

sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części do autobusów MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

SIWZ

zmiana w SIWZ

Umowa na nowe części 2012

Załącznik nr 1,1a,1b MAN 469; A21;A03

Załącznik nr 2 Autosa Jelcz M11,MB120 (1)

Załącznik nr 3 IVECO

Załącznik nr 4 i 4a VW LT46 i VW transporter

Załącznik nr 5.  Solarisa U 12

Załącznik nr 5a Solaris U10

Załącznik nr 6 Fiat Ducato

 

 


zam_r

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

„MODERNIZACJĘ ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH NA STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
W SKIERNIEWICACH

SPECYFIKACJA

ZMIANY W OGŁOSZENIU

ZMIANY w SIWZ

ZMIANY w SIWZ nr1

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ

Roztrzygnięcie zamówienia zał 1

Roztrzygnięcie zamówienia zał 2

 


 

 

zam_r

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Sukcesywne dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON,
benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 dla MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach. 
2011/S 137-227530

OGŁOSZENIE

SIWZ paliwa 2012 r.

Zmiana w SIWZ

Umowa na dostawę paliw

INSTRUKCJA ODBIORU PALIWA I POBIERANIA PRÓBEK

PROTOKÓŁ  ODBIORU  benzyny bezołowiowej.

PROTOKÓŁ  ODBIORU  oleju napędowego.

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Roztrzygnięcie zamówienia zam_r


Skierniewice: sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży
na stacjach paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 180448 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

 

zam_u

Skierniewice: sukcesywne dostawy papierosów do sprzedaży na stacjach paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 157882 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ|

Umowa

 
 

 


zam_u

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Załącznik do umowy

Załącznik do oferty

Załącznik do oferty


zam_u

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROWADZENIE KONTROLI WAŻNOŚCI BILETÓW I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDU W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE DZIAŁANIA  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.  Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Załącznik do umowy

Załącznik do oferty

Załącznik do oferty

Unieważnienie

 


 

zam_u Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG)
Numer ogłoszenia: 78690 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Unieważnienie


zam_u Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG)
Numer ogłoszenia: 45902 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA


 zam_u

KOMPLEKSOWYPROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIEJSKIEGO   ZAKŁADU KOMINIKACYJNEGO SP.Z.O.O W SKIERNIEWICACH NA LATA 2012-2013

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie

SIWZ

 

Ankieta

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ )

 zam_r  Zakup i dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów marki: MAN,  AUTOSAN,  JELCZ,  KAPENA , SOLARIS

 
       

UWAGI I SUGESTIE